Vattendroppar på ett tyg i funktionsmaterial.

Kemikalieinspektionens arbete med PFAS

Innehållsförteckning:

PFAS eller högfluorerade ämnen är ett samlingsnamn för en stor grupp ämnen som har en bred användning i samhället. Gemensamt för alla PFAS-ämnen är att de är mycket svåra att bryta ner och att de sprids långväga via luft och vatten. Vissa PFAS kan dessutom ha skadliga effekter för människa och miljö. Därför har Kemikalieinspektionen inlett ett arbete för att förbjuda alla PFAS-ämnen i hela EU.

Kemikalieinspektionen vill förbjuda PFAS

Kemikalieinspektionen arbetar för att användningen av PFAS ska minimeras och på sikt upphöra helt. Det saknas fortfarande kunskap om många PFAS-ämnen, men mycket tyder på att alla PFAS kan ha skadliga effekter på hälsa och miljö. Vi tycker att den kunskap som finns om PFAS idag ska användas för att bedöma och reglera alla PFAS-ämnen samlat som grupp. Vi tycker också att PFAS bara ska tillåtas där det är nödvändigt för hälsa och säkerhet eller där det på annat sätt är kritiskt för samhället och där det saknas tillgängliga alternativ. Exempel på användningsområden som kan vara kritiska för samhället är användning av PFAS i skyddskläder inom sjukvård och räddningstjänst samt i medicinteknisk utrusning.

Nationell strategi för PFAS

Kemikalieinspektionen har tagit fram en nationell strategi för arbetet med PFAS som redovisas i ”Rapport 9/16 – Strategi för att minska användningen av högfluorerade ämnen, PFAS”. En viktig del av strategin är ett brett samarbete med olika myndigheter och andra aktörer, såväl i Sverige, Norden, inom EU och internationellt. Främst sker detta samarbete inom ramen för våra olika nätverk. Det finns ett myndighetsnätverk och ett nätverk med berörda intressenter som exempelvis forskare, vattenproducenter och kommuner.

Läs mer om PFAS-nätverket som drivs av Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket och Naturvårdsverket

Vi ingår även i ett nätverk på EU-nivå som den europeiska kemikaliemyndigheten Echa driver.

I linje med vår nationella strategi arbetar vi med förslag på nya regleringar för PFAS-ämnen. Det gäller begränsningar och förbud, harmoniserade klassificeringar samt förslag på nya PFAS-ämnen till kandidatförteckningen. Tillsammans med några andra medlemsländer i EU har Kemikalieinspektionen tagit fram ett förslag till en EU-strategi för PFAS Länk till annan webbplats. som skickades till EU-kommissionen under hösten 2019 med uppmaning om att skyndsamt vidta åtgärder mot denna ämnesgrupp. Kemikalieinspektionen har ett samarbete med kemikaliemyndigheterna i Tyskland, Nederländerna, Danmark och Norge för att ta fram ett brett begränsningsförslag i EU:s kemikalielagstiftning Reach. Förslaget omfattar alla PFAS-ämnen och syftet är att förbjuda all användning inom EU som inte är nödvändig för samhället. Begränsningen väntas träda ikraft 2025.

Sverige driver på mot PFAS-förbud inom EU

På initiativ från Sverige och Tyskland finns regler i bilaga XVII i Reach-förordningen som begränsar användningen av perfluorkarboxylsyror med 9–14 kolatomer i kedjan (C9-C14 PFCAs), deras salter och C9-C14 PFCA-besläktade ämnen. Begränsningen omfattar omkring 200 PFAS-ämnen och de nya reglerna ska tillämpas från och med den 25 februari 2023, med vissa undantag.

Vi ingår även i en arbetsgrupp på EU-nivå som den europeiska kemikaliemyndigheten Echa driver och vi är aktiva i flera PFAS-relaterade forskningsprogram och nätverk både i Sverige och inom EU för att bevaka den senaste kunskapen på området .

Eftersom PFAS är ett globalt problem är den internationella arenan viktig för arbetet med att minimera användningen av PFAS. Vårt deltagande i Stockholmskonventionen, den globala kemikaliestrategin SAICM och OECD är därför av stor vikt.

Läs mer om Kemikalieinspektionens arbete med internationella överenskommelser och konventioner

Läs mer om högfluorerade ämnen – PFAS

Senast uppdaterad 6 oktober 2022