Flödesanalyser

Innehållsförteckning:

Tillverkas terpentin i Sverige? I vilka produkter används ättiksyra? Finns nonylfenoletoxilater i många konsumentprodukter? Det här är exempel på sådana frågor du kan få svar på genom att söka i flödesanalyser.

I flödesschemat redovisas importerad, framställd och exporterad mängd av ämnet/ämnena, samt användningsmönster. Till varje schema finns också fakta om ämnets/ämnesgruppens framställningsmetoder och fysikaliska data.

Flödesanalyser för kemiska ämnen är en del av Sveriges officiella statistik och är i huvudsak baserad på data från Kemikalieinspektionens produktregister.

Kvalitetsdeklaration

0. Administrativa uppgifter om produkten

0.1 Benämning

Flödesanalyser över kemiska ämnen - uppgifter från Kemikalieinspektionens produktregister.

0.2 Statistikområde

Miljö.

0.3 Ansvarig myndighet, person etc.

Kemikalieinspektionen, Box 2,172 13 Sundbyberg.
Kontaktperson: Markus Ifverberg, telefon 08-519 41 357,
e-post: markus.ifverberg@kemi.se.

0.4 - 0.5 Syfte och historik

Kunskap om var kemikalier förekommer och hur de används i samhället behövs för att utforma mål och strategier för kemikaliekontroll och för att välja medel för att angripa hälso- och miljöproblem orsakade av kemiska ämnen. Meningen med produkten är dessutom att ge underlag för uppföljning av vidtagna åtgärder och för att kunna följa trender i användningen av specifika ämnen. Uppgifter om ämnen eller ämnesgrupper som genom att de förekommer på prioriteringslistor eller på annat sätt hamnar i blickfånget efterfrågas i allt högre grad av allmänhet och media. Publicering av flödesanalyser med beskrivning av ämnet som sådant och med ett kvantitativt flödesschema över var det förekommer i samhället kan täcka ett stort sådant informationsbehov.

0.6 Användare och användningsområden

Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, Arbetarskyddsstyrelsen, regionala och lokala miljöförvaltningar, forskare, massmedia och departement är användare av sammanställda uppgifter om kemikalier.

0.7 Uppgiftsskyldighet

Uppgifterna i produktregistret regleras genom §§ 3-6 i förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer och bilaga till denna samt föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

0.8 Sekretessregler och gallringsföreskrifter

Uppgifterna vilka flödesanalyserna baseras på är skyddade enligt sekretesslagen. Gallring sker enl. statliga förvaltningsregler.

0.9 EU-reglering

Inga EU-direktiv föreligger ang. rapportering enligt denna produkt.

1. Innehåll

1.1 Statistiska storheter

OBJEKT OCH POPULATION

Alla kemiska produkter enl. förteckning av stat. nr. i förordning 2008:245, som importeras eller tillverkas, härmed likställs namnbyte, i mer än 100 kg årligen skall vara anmälda till Kemikalieinspektionens produktregister. Med kemiska produkter avses både kemiska ämnen och beredningar av sådana. Samtliga dessa anmälda kemiska produkter ingår i sammanställningen.

VARIABLER

Kvantitet importerad/exporterad råvara, kvantitet importerat/exporterat ämne ingående i kemiska produkter, tillverkade och importerade mängder av ämnet i specificerade produkttyper, ev. syntes- och annan råvaruanvändning, antal produkter där ämnet ingår och hur många av dessa som är konsumenttillgängliga.

STATISTISKA MÅTT

Mängder i ton, antal produkter.

REDOVISNINGSGRUPPER

Redovisning sker per ämne eller ämnesgrupp och produkttyp.

1.2 Jämförbarhet med annan statistik

Annan statistik med denna detaljeringsnivå produceras inte.

2. Tid

2.1 Referenstid

Uppgifterna avser hela det redovisade kalenderåret.

2.2 Framställningstid

Framställningstiden är beroende av den årliga uppdateringen av produktregistret, den beräknas vara cirka 1 år.

2.3 Punktlighet

Publicering sker vid årsskiftet efter senast rapporterade år.

2.4 Frekvens

Publikationen utkommer årligen. Uppgifterna för alla kemiska ämnen eller ämnesgrupper uppdateras dock inte årligen utan detta görs endast för ämnen där förändringar skett i mängder eller användningsmönster. Övriga ämnen följs upp med två eller tre års mellanrum.

2.5 Jämförbarhet över tiden

Uppgifter ur produktregistret är jämförbara år för år. Flödesanalyser för vissa ämnen finns sedan 1991 medan data för huvudandelen av de ämnen som följs upp publicerades första gången för 1993 års användning.

3. Uppläggning och tillförlitlighet

3.1 Tillförlitlighet totalt

Underlag till analyserna är en totalundersökning, ett register över samtliga kemiska produkter. Felaktigheter i inrapportering från företagen kan förekomma när det gäller samtliga parametrar. Inkomna uppgifter granskas fortlöpande, aktiv registervård bedrivs och felaktigheter rättas.

3.2 Osäkerhetskällor

TÄCKNING

Samtliga kemiska produkter som importeras, tillverkas eller namnbyts, skall vara anmälda till registret. Täckningen vad gäller att anmälningspliktiga produkter verkligen är anmälda är god. Alla begärda uppgifter lämnas till registret, endast för uppgifter om produktens kemiska sammansättning finns olika täckningsgrad beroende på vilken produktgrupp produkten tillhör.

URVAL

Samtliga anmälda produkter har ingått i undersökningen.

UPPGIFTSINSAMLING/MÄTNING

Företag som importerar eller tillverkar, namnbyter, kemiska produkter i en kvantitet i mer än 100 kg per år skall anmäla produkten till produktregistret.

BORTFALL

Eftersom import/tillverkning av kemiska produkter är förbunden med en kemikalieavgift måste uppgifter om mängder alltid inkomma. I övrigt se avsnittet om täckningsgrad.

BEARBETNING

För varje undersökt ämne eller ämnesgrupp bearbetas och granskas all information som finns om detta i produktregistret och sammanställs till uppgifter om import, export, tillverkning och användning i ett lättöverskådligt flödesschema.
Uppgifter om ämnets kemiska egenskaper, varför och hur dessa utnyttjas och internationell produktion och användning samt trender i utvecklingen för ämnet sammanställs i en kort beskrivning för varje ämne eller ämnesgrupp.

MODELLANTAGANDEN

Inga.

3.3 Redovisning av osäkerhetsmått

Inga.

4. Tillgänglighet

4.1 Publicering och spridning (inkl. elektroniska medier och databaser)

Flödesanalyserna publiceras på Kemikalieinspektionens webbplats; www.kemi.se, under rubriken statistik.

4.2 Primärmaterial/Mikrodata: lagring och åtkomstmöjligheter

Primärmaterialet finns lagrat hos Kemikalieinspektionens produktregister.

4.3 Presentation

Information om varje ämne eller ämnesgrupp presenteras då det publiceras första gången med ett textavsnitt som beskriver ämnet och ett enkelt flödesschema för Sverige för ämnets flöde under föregående år. Uppdaterade ämnen presenteras endast med flödesschema.

4.4 Dokumentation

Kemiska ämnens förekomst och användning i samhället, Kemikalieinspektionens rapport 4/93
Kemikalieinspektionens produktregister
Utbyggt produktregister en sammanställning av reglerna, Kemikalieinspektionen, 1994

4.5 Övriga upplysningar

-

Om siffrorna

Ämnesmängder i flödesschemat presenteras så exakt som möjligt, ibland med större noggrannhet än vad som är rimligt med avseende på de fel som siffrorna är behäftade med. De är avrundade till närmaste heltal men för låga kvantiteter (0,01-0,99) har dock avsteg gjorts från konventionella avrundningsregler. Avrundning har då gjorts till <1, för att kunna spegla att ämnet förekommer men i begränsade mängder. 0-0,1 markeras med 0.

För de ämnesmängder vilka följs av en ±-term har ämnet för en eller flera produkter rapporterats till produktregistret i haltintervall. Ämnesmängden har därför valts att presenteras som ett medelvärde tillsammans med medelavvikelsen för att beskriva intervallets storlek. Om ingen medelavvikelse finns angiven finns antingen inget intervall att beskriva eller så är storleken på intervallet marginellt i förhållande till tillämpade avrundningsregler.

Vid de tillfällen där mängden föregås av cirka har en uppskattning av fördelningen av mängden mellan flera olika poster gjorts. Fördelningen görs i syfte att undvika dubbelredovisning, vilket är speciellt aktuellt under rubriken övrig råvaruanvändning.

Antalet signifikanta siffror är beroende på flera faktorer. De varierar mellan olika produktgrupper samt mellan olika ämnen. I huvudsak kan storleken på felet vilket siffrorna är behäftade med relateras till fel med avseende på;

  1. Avrundning enligt föreskrifterna vid inrapportering till produktregistret.
  2. Att ämnet inte omfattas av rapporteringsskyldigheten till exempel vid låg halt i en produkt.
  3. Inkorrekt rapportering/registrering.

Förutsatt att föreskriften om rapportering till produktregistret följs in i minsta detalj kan felet relateras till avrundning vid rapportering.

Det absoluta felet för ämneskvantiteten (halt x produktkvantitet / 100) för en produkt ökar med ökad produktkvantitet, men är konstant med avseende på ökad halt, till exempel ökar det absoluta felet med ca ±500 ton för varje rapporterad 100 000 ton råvara. Det relativa felet ökar dock med minskad halt och är konstant med avseende på ökad kvantitet för en produkt. Störst blir det relativa felet för produktgrupper i vilket ämnet ingår i låga halter (1-5 viktsprocent), maximalt ±50% av ämnesmängden.

Fel med avseende på att ämnet i låga halter inte omfattas av rapporteringsskyldighet är svårare att uppskatta. De produktgrupper som avses är de som innehåller ämnen som inte bidrar till produktens klassificering eller inte listats i bilagan till föreskrifterna om rapportering till produktregistret. Speciellt gäller detta fel miljöfarliga, icke-hälsofarliga ämnen, eftersom det fortfarande saknas kriterier för miljöfarlighetsklassificering av sammansatta kemiska produkter.

Förklaringar

Ordförklaringar

Ord

Förklaring

Konsumenttillgänglig

En produkt som är avsedd för enskilt bruk.

Råvara

Avser här produkter där ämnet förekommer i så ren form som möjligt.

Syntesråvara

Innebär att ämnet omvandlas kemiskt och blir nya ämnen.

Övrigt

I rutan som redogör för förekomsten i olika typer av kemiska produkter sammanfattar ett antal, oftast 3-10, olika produktgrupper. Data om dessa, kvantitet eller funktion, kan av något sekretess- eller utrymmesskäl inte redovisas enskilt.


Teckenförklaringar

Tecken

Beskrivning

Två punkter (..)

"Uppgiften ej tillgänglig".


Uppgiften finns men kan inte kan lämnas ut av till exempel sekretesskäl. Varje markering med två punkter avser antingen en typ av produkt eller en typ av användning.

Tankestreck (–)

"Inget finns att redovisa".


Ingen uppgift på t. ex. export eller tillverkning förekommer enligt källorna.

<

Mindre än.

>

Mer än.

Underlaget för exporterad kvantitet innehåller oklarheter så att endast ett minimivärde kan redovisas. Detta gäller de fall där företag har uppgett att en produkt som innehåller ämnet exporteras, utan att ange den procentuella andelen.

Alla ämnen är omräknade till 100 procent renhet i kvantiteter hämtade från Produktregistret. Halten av ämnet i mängduppgifterna från SCB har inte kunnat redovisas, vi måste utgå från att den är 100 procent, om inte annat noterats.

Källor

Huvudsaklig källa till dataunderlaget har varit Kemikalieinspektionens produktregister. Dit ska alla kemiska produkter som importeras, tillverkas eller säljs i eget namn i en mängd av mer än 100 kg per år anmälas. Bland annat skall produktens funktion, inom vilken bransch den används och vissa data om dess kemiska sammansättning uppges.

Alla ämnen som bidrar till produktens hälsofarlighet skall redovisas och därutöver alla övriga ämnen som ingår i mer än 5 procent. Vissa miljöfarliga ämnen, allergena, cancerogena eller reproduktionstoxiska ämnen och konserveringsmedel skall alltid anges. Dessa bestämmelser gör att man i produktregistret kan ha svårt att hitta ämnen som inte anses som hälsofarliga när de ingår med mindre än 5 procent, eftersom de då inte behöver uppges. Om det har varit en begränsning för de analyser vi utfört, påpekas det i ämnesbeskrivningen.

Produktregistrets siffror för tillverkning och import har jämförts med Statistiska Centralbyråns (SCB) Länk till annan webbplats. uppgifter om produktion i "Industristatistiken" och import i "Utrikeshandelsstatistiken". Mängden av ett enskilt ämne i blandade kemiska produkter går bara att kvantifiera med hjälp av produktregistret som har "högre upplösning", varje ämne med halt i varje mängd produkt.

Tillverkning kan beteckna både syntes av själva ämnet och blandning av olika ämnen till en kemisk produkt. Till produktregistret behöver bara den mängd syntetiserat ämne som säljs vidare anmälas, inte det som används inom den egna fabriken. Här motsvarar tillverkad mängd alltså det som i SCB:s industristatistik benämnes avsalumängd. Ofta har vi i förekomstbilden valt att redovisa denna mängd från SCB eftersom de få kemikalier som syntetiseras i Sverige oftast kommer från bara ett företag och mängden inte bör publiceras av sekretesskäl.

När det gäller importen av rent ämne har vi tidigare publicerat data både från produktregistret och SCB för jämförelsens skull. Eftersom SCB:s statistik har förändrats drastiskt sedan EU inträdet, anser vi inte längre en sådan jämförelse meningsfull.

Export siffrorna från produktregistret har från och med 1995 statistik förbättrats. Sedan dess rapporteras procentuell produktmängd som går på export, vilket har resulterat i mer tillförlitlig statistik för både råvaror och sammansatta kemiska produkter.

För ämnen som ingår som aktiva beståndsdelar i bekämpningsmedel sammanställs de försålda mängderna varje år av SCB för Kemikalieinspektionens räkning. Vi har angivit denna mängd i förekomstbilderna i förekommande fall.

Användningen av en kemikalie kan vara mycket olika mellan olika länder. Vi har i analysavsnittet försökt belysa detta genom att berätta om användningen både i Sverige och annorstädes. Data om tillverkade och använda mängder av en viss kemikalie i andra ekonomiska enheter än vårt eget land har visat sig mycket svåra att finna vilket tyvärr försvårar jämförelser.

Senast uppdaterad 15 maj 2020