Trä

Innehållsförteckning:

Trä för utomhusbruk är ofta impregnerat för att skydda virket mot röta och insektsangrepp. Träskyddsmedel och tryckimpregnerat virke kan innehålla giftiga ämnen såsom kreosot, arsenik, krom och koppar och kan skada både människors hälsa och miljön.

Träskyddsmedel och träskyddsbehandlat virke

Om du behöver använda ett träskyddsmedel ska du bara köpa de medel som är godkända av Kemikalieinspektionen. Godkända medel har alltid ett fyrsiffrigt registrerings­nummer och är indelade i tre behörighetsklasser. Du som privatperson får endast använda produkter som märkta med klass 3. I registret över bekämpningsmedel kan du kontrollera registreringsnumret och se om medlet är godkänt, vilken klass det tillhör och hitta annan viktig information.

Gör så här för att minska riskerna

  • Förvara träskyddsmedel så att barn inte ser eller kommer åt dem.
  • Använd inte träskyddsbehandlat virke inomhus.
  • Titta efter varningsmärkningen och läs den tillhörande informationen så att du känner till faran med produkten och vet hur du ska hantera den på ett säkert sätt.
  • Överväg om du verkligen behöver tryckimpregnerat virke till det du ska bygga utomhus. Om du exempelvis ska Bygga en sandlåda eller något annat utomhus för barn, är det bra att använda obehandlat virke och förstärka träet med olja.

Om du ska köpa träskyddsbehandlat virke

När du ska handla träskyddsbehandlat virke ska den som säljer varan kunna lämna skriftlig information om följande:

  • verksamma beståndsdelar i träskyddsmedlet,
  • begränsningar i användning,
  • hur virket lämpligen bearbetas,
  • hälsorisker och skyddsåtgärder,
  • hur avfall från virket ska tas om hand.

Kreosotbehandlat trä

Kreosotbehandlat trä är svart eller brunt och luktar tjära. Kreosot framställs ur stenkolstjära och innehåller fler än 200 ämnen varav flera kan vara allergi- och cancerframkallande. I solsken kan virket svettas och de farliga ämnena läcka ut.

Det kan finnas kvar kreosotbehandlat virke på gamla lekplatser och i privata trädgårdar. Sådant virke, exempelvis gamla järnvägssliprar och ledningsstolpar, får inte längre användas på lekplatser. Som privatperson får du bara använda kreosotvirke som är behandlat före 2003. Det får inte heller användas till behållare för odling, i parker, trädgårdar eller anläggningar för friluftsliv där det finns risk för att det ofta kan komma i kontakt med huden.

Överblivet kreosotbehandlat virke betraktas som miljöfarligt avfall. Hör med din kommun vad som gäller för sådant avfall.

Här kan du läsa mer om träskydd med kreosot

Se vårt faktablad information om impregnerat virke

Senast uppdaterad 31 augusti 2021