Vägledning för nationell kemikaliekontroll för andra länder

Kemikalieinspektionens vägledning om kemikaliekontroll för andra länder

Kemikalieinspektionen har tagit fram vägledningsdokument om olika områden som är viktiga för utvecklingen av en nationell kemikaliekontroll. Syftet är att stödja andra länder som vill utveckla sin kemikaliekontroll.

Dokumenten är tänkta att komplettera den så kallade LIRA-vägledningen (Legal and Institutional Infrastructures and measures for Recovering costs of national Adminsitration) om lagstiftning, institutionella strukturer och finansiering för förebyggande kemikaliekontroll som togs fram av FN:s miljöprogram (UNEP) i samarbete med Kemikalieinspektionen.  

Dokumenten är på engelska och ingår i vägledningsserien ”Vägledning om kemikaliekontroll för andra länder”. 

Kontroll av kemikalier som släpps ut på marknaden

Detta korta dokument innehåller argument för nyttan av en förebyggande kemikaliekontroll och nackdelarna med avsaknaden av en sådan, och hur den förebyggande kemikaliekontrollen relaterar till hantering av kemikalier i olika stadier i livscykeln för kemikalier.

Läs vägledningen “Control of chemicals placed on the market”

Hållbar finansiering av institutionell kapacitet för kemikaliekontroll/hantering

Detta vägledningsdokument syftar till att ge stöd till låg- och medelinkomstländer som vill etablera en hållbar finansiering för det arbete som är statsförvaltningens ansvar och för andra uppgifter som är direkt kopplade till förebyggande kemikaliekontroll.

Läs vägledningen ”Guidance 1/18 – Sustainable financing of institutional capacity for chemicals management”

Riskhantering av kemikalier

Vägledningsdokumentet om riskhantering av kemikalier handlar om riskminskning som en del av ett effektivt system för kemikaliehantering, och ska vara ett stöd till länder som vill införa och utveckla nationell kemikaliekontroll. Dokumentet fokuserar på förebyggande kemikaliekontroll, och tar upp olika metoder för att minska riskerna för kemiska ämnen i kemiska produkter och varor.

Läs vägledningen “Guidance 2/18 – Risk Reduction of Chemicals”

Lagstiftning om kemikalier utsläppta på marknaden

Ett nationellt juridiskt ramverk är centralt för en fungerande kemikaliekontroll. Detta vägledningsdokument fokuserar på hur länder kan etablera ett sådant ramverk, med fokus på lagstiftning för förebyggande kemikaliekontroll avseende utsläppande på marknaden av kemikalier. 

Läs vägledningen "Guidance 3/18 - Legislation on chemicals placed on the market"

Tillsyn av kemikalier utsläppta på marknaden

Dokumentet ger vägledning till andra länder för hur man kan skapa ett effektivt system för tillsyn av kemikalier utsläppta på marknaden. Då utsläppande på marknaden sker i ett land är fokus i vägledningen på marknadskontroll snarare än gränskontroll. En viktig del i tillsynen är inspektioner, och då särskilt av tillverkare och importörer. Även tillsyn av återförsäljare tas upp i vägledningen, som också innehåller också praktiska råd om hur man kan kontrollera klassificering, märkning och säkerhetsdatablad.  

Läs vägledningen "Guidance 4/18 - Enforcement of legislation on chemicals placed on the market" 

Kommande vägledningsdokument

Kemikalieinspektionen utvecklar ett antal ytterligare vägledningsdokument. Dessa kommer att publiceras här så snart de är klara. 

  • Guidance on Access to Information on Primary Suppliers and Chemicals on the Market
  • Guidance on Hazard Assessment and Risk Assessment of Chemicals – an introduction
  • Practical guidance on hazard assessment, risk assessment and risk management of pesticides

Vägledning för att hitta information om växtskyddsmedel

Kemikalieinspektionen har också tagit fram vägledningsdokument för hur man kan hitta information om växtskyddsmedel som bedömts inom ramen för EU:s regelverk.

Läs vägledningen om information om växtskyddsmedel, "Practical guidance on how to access information from the EU pesticide registration process". 

Vägledning från internationella organisationer

Flera internationella organisationer har också tagit fram vägledning som stöd för utvecklingen av en förebyggande kemikaliekontroll. Kemikalieinspektionen har bidragit till utvecklingen av vissa av dessa dokument och verktyg.

LIRA-vägledningen

FN:s miljöprogram (UNEP) har tagit fram en vägledning om lagstiftning, institutionella strukturer och finansiering för förebyggande kemikaliekontroll.

Läs vägledningen ”Legal and Institutional infrastructures for the sound management of chemicals and measures for Recovering the costs of national Administration” (LIRA guidance)

Integrering av kemikaliesäkerhet i länders utvecklingsplaner

FN:s utvecklingsprogram (UNDP) har tagit fram en vägledning för hur kemikaliesäkerhet kan integreras i länders utvecklingsplaner.

Läs vägledningen ”UNDP Guide for Integration of Sound Management of Chemicals into Development Planning Processes”

Riktlinjer för hantering av bekämpningsmedel

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) har tagit fram riktlinjer för säker hantering av bekämpningsmedel, s.k. Code of conduct.

Läs riktlinjerna, International Code of Conduct on Pesticide Management

FAO:s vägledning för registrering av bekämpningsmedel i utvecklingsländer

FAO har tagit fram och samlat vägledning för att ge stöd för registering av bekämpningsmedel i utvecklingsländer, i det s.k. FAO Pesticide Registration Toolkit,. 

Gå till FAO Pesticide Registration Toolkit 

IOMC:s samling av vägledningsdokument för kemikaliehantering

IOMC, som består av organisationer som samarbetar inom SAICM, har samlat vägledningsdokument som relaterar till olika aspekter av kemikaliehantering i en digital verktygslåda, s.k. IOMC Toolbox. Vägledningarna riktar sig till länder som vill utveckla sin kemikaliekontroll. Här kan man bland annat hitta den s.k. LIRA-vägledningen.

Gå till IOMC Toolbox for Decision Making In Chemicals Management