Policyseminarier och workshops

Under perioden 2018-2022 kommer Kemikalieinspektionen att arrangera ett internationellt kapacitetsutvecklingsprogram med syfte att bistå deltagande länder att utveckla strategier för uppbyggnad av den nationella kemikaliekontrollen. Som en del av detta program kommer Kemikalieinspektionen hålla policyseminarier och tematiska tekniskt inriktade workshops.

2019

Förebyggande kemikaliekontroll – en översikt

Policyseminarium för högre chefer i Tanzania, Kenya, Uganda och Zambia, 19-21 februari 2019

Detta tredagarsseminarium anordnades på Kemikalieinspektionen i Sundbyberg, med syftet att behandla följande:

 • Kemikaliekontroll – varför, hur och av vem?
 • Ledarskap och organisationsförändringar
 • ITP som ett verktyg för att utveckla den nationella kemikaliekontrollen

I seminariet deltog 10 högre chefer.

2018

Utveckling av Strategier för en Nationell Kemikaliekontroll – ett internationellt utbildningsprogram i förebyggande kemikaliekontroll

Policyseminarium för Latinamerika och Karibien, 22-24 Oktober 2018

Detta tre dagar långa seminarium (22-24 oktober 2018) hölls i Sao Paulo, Brasilien, i samarbete med det regionala centrumet för Stockholmskonventionen i Latinamerika (CETESB) samt med länderna i Latinamerika och Karibien (GRULAC). Seminariet fokuserade på de huvudsakliga principerna som behövs för att bygga upp och utveckla en god, förebyggande kemikaliekontroll. Dessutom presenterade CETESB ett nytt utbildningsprogram inom detta område som kommer att erbjudas länderna i Latinamerika och Karibien. Inbjudna var statsanställda i nio länder utöver Brasilien.

De huvudsakliga ämnena som togs upp var:

 • Kemikalier och de globala hållbarhetsmålen
 • Farobedömning: klassificering, märkning och säkerhetsdatablad
 • Exponeringsbedömningar
 • Riskbedömning och riskhantering
 • Lagstiftning, institutioner och finansiering
 • Tillsyn
 • Olika aktörer och intressenter – roller och ansvar
 • Kapacitetsutveckling och regionalt samarbete

Seminariet kommer att åtföljas av ett tvådagars, bilateralt möte mellan KemI och CETESB för diskussioner om utvecklingen av det nya utbildningsprogrammet för länderna i Latinamerika och Karibien.

Riskbedömning och riskhantering av särskilt farliga bekämpningsmedel

Tematiskt inriktad workshop i Arusha, Tanzania, 12-16 november 2018

Denna utbildning behandlade de grundläggande principerna för riskbedömning och riskhantering av bekämpningsmedel samt verktyg för hur man gör denna typ av bedömningar. Tyngdpunkten låg på de bekämpningsmedel som bedöms som särskilt farliga och användning av befintliga bedömningar från andra organisationer för att hantera dessa bekämpningsmedel nationellt.

Utbildningen riktade sig främst till personer som arbetar med registrering och godkännande av bekämpningsmedel, till inspektörer men även till andra som arbetar med hanteringen av bekämpningsmedel i olika sammanhang. Utbildningen syftade också till att stimulera och underlätta uppbyggnaden av expertnätverk som i sin tur kan dela med sig av sina kunskaper till andra kolleger.

Utbildningen erbjöds till 25 deltagare och hölls i Arusha i Tanzania mellan den 12 och 16 november, 2018. 

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej