Internationellt kapacitetsutvecklingsprogram – Utveckling av strategier för en nationell kemikaliekontroll

Under perioden 2018-2022 kommer Kemikalieinspektionen att arrangera ett internationellt kapacitetsutvecklingsprogram med syfte att bistå deltagande länder att utveckla strategier för uppbyggnad av den nationella kemikaliekontrollen. Programmet finansieras av medel från Sida.

Programmet fokuserar på hur en nationell kemikaliekontroll kan byggas upp och organiseras. Frågor som tas upp är exempelvis hur man i ett land kan utveckla kunskapen om kemiska ämnen och blandningar, hur man informerar om kemikaliers egenskaper samt hur man gör bedömningar av vilka risker användningen av kemikalier är förknippade med. I programmet behandlas också olika strategier för hur man kan minska dessa risker samt vilka metoder som kan användas för att se till att olika aktörer känner till och följer lagstiftningen på området.

Programmet är i första hand avsett för ministerier och myndigheter i Sveriges samarbetsländer. Syftet är att förse deltagarna med tillräcklig kunskap för att de ska kunna bistå i arbetet med att utveckla den nationella förebyggande kemikaliekontrollen i sina respektive länder. Detta kan omfatta utveckling av lagstiftning och metoder för tillsyn samt uppbyggnad av institutionell kapacitet.

Programmet omfattar sju internationella utbildningsprogram (ITP), samt ett antal policyseminarier för högre chefer och tematiska tekniskt inriktade workshops.

Läs mer om det internationella utbildningsprogrammet (ITP).

Läs mer om policyseminarier och tematiska och tekniska workshops.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej