Illustration: Maja Modén

Internationellt samarbete

Innehållsförteckning:

Kemikalieinspektionen deltar i flera olika internationella samarbeten som rör kemikaliekontroll och lagstiftning kring användning och tillhandahållande av kemikalier.

Globala utmaningar

Kemikalier bidrar på många sätt till en förbättrad levnadsstandard, men när kemikalier används på fel sätt kan det ge allvarliga negativa effekter på människors hälsa och miljön. Den globala handeln med kemikalier och varor innebär en spridning av kemikalier under produktion, användning och vid avfallshantering. Kemikalier sprids också med luft och vatten över nationsgränser.

De senaste årtiondena har det skett en förändring när det gäller tillverkningen av kemikalier, och idag finns majoriteten av världens kemikalieproduktion utanför EU. Därför är det viktigt att arbeta med kemikaliefrågor tillsammans, både regionalt och globalt.

Arbete med gemensam lagstiftning inom EU

EU-arbetet är en central uppgift för Kemikalieinspektionen, eftersom kemikaliekontrollen i Sverige till stor del är reglerad av gemensam EU-lagstiftning. Kemikalieinspektionen deltar i arbetet inom EU, och samarbetar med de andra medlemsländerna, EU-kommissionen och relevanta EU-myndigheter som till exempel Europeiska Kemikaliemyndigheten, ECHA, och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA.

Mer information om EU-samarbetet finns under sidorna om lagar och regler

Europeiska kommissionen, kemikaliemyndigheten Echa och livsmedels­myndig­heten Efsa ger intresserade möjlighet att lämna synpunkter på nya förslag genom det så kallade samrådsförfarandet.

Hitta aktuella EU-samråd

Internationella konventioner och överenskommelser

Sverige är part i många internationella konventioner och andra mellanstatliga överenskommelser. Kemikalieinspektionen ger stöd till den svenska regeringen och deltar i arbetet med bland annat Rotterdamkonventionen, Stockholmskonventionen och Minamatakonventionen. En annan viktig överenskommelse är det nya globala ramverket för kemikalier, Global Framework for Chemicals (GFC).

Läs mer om internationella konventioner och överenskommelser

Globalt, regionalt och bilateralt samarbete

Det är viktigt att ha en förebyggande kontroll av kemikalier som sätts ut på den nationella marknaden. I många länder är dock den förebyggande kemikaliekontrollen svagt utvecklad. Sveriges och Kemikalieinspektionens långa erfarenhet och kompetens inom kemikaliekontroll gör att vi kan stödja och delta i utvecklingssamarbeten med andra länder och organisationer. Våra bilaterala, regionala och globala samarbeten inom utvecklingssamarbetet har målet att bidra till utvecklingen av nationell förebyggande kemikaliekontroll i låg- och medelinkomstländer.

Kemikalieinspektionen bidrar också med expertkunskaper inom multilaterala institutioner och organisationer, som exempelvis FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO och FN:s miljöprogram UNEP.

Kemikalieinspektionen samarbetar också med andra länder inom ett flertal organisationer. Exempel är det nordiska samarbetet med andra nordiska myndigheter under Nordiska ministerrådet, samt samarbetet inom OECD.

Läs mer om våra olika globala, regionala och bilaterala samarbeten

Vägledning och utbildning för utveckling av nationell kemikaliekontroll i andra länder

För att stödja andra länder har Kemikalieinspektionen tagit fram vägledningsdokument om olika områden som är viktiga för utvecklingen av en nationell kemikaliekontroll.

Kemikalieinspektionen ger också ett internationellt utbildningsprogram (International Training Programme, ITP) som fokuserar på hur en nationell kemikaliekontroll kan utvecklas och organiseras.

Läs mer om våra vägledningsdokument för utveckling av nationell kemikaliekontroll

Läs mer om våra utbildningar och kurser för deltagare från andra länder

Senast uppdaterad 29 januari 2024