Samverkansprojekt inom kemikalietillsyn

Kemikalieinspektionen erbjuder kommuner och länsstyrelser att återkommande vara med i gemensamma projekt inom olika tillsynsområden. Det har visat sig att samverkansprojekt är en uppskattad form av vägledning där de medverkande får varva teori med praktisk tillsyn.

Varje projekt startar med utbildningsträffar och under projektets gång erbjuds stöd till kommunerna via ett webbaserat nätverk, skriftligt vägledningsmaterial och personliga kontakter.

Syftet med samverkansprojekten är att öka kunskapen om aktuellt regelområde hos inspektörerna och samtidigt öka möjligheterna till en mer enhetlig och effektiv tillsyn över landet.

Nedan följer ett urval av planerade och genomförda projekt.

Information om farliga ämnen i varor 2019

Under 2019 genomför vi ett nationellt projekt med Sveriges kommuner. Projektets fokus är information om farliga ämnen i varor. Vi kommer tillsammans att kontrollera biocidbehandlade varor och information om ämnen på kandidatförteckningen. Syftet med inspektionerna är att öka företagens medvetenhet om de regler som finns rörande information om farliga ämnen i varor samt att stödja kommunernas tillsyn på detta område. Information om farliga ämnen i varor är viktigt för att konsumenter ska kunna göra medvetna val när de handlar.

Kommunernas inspektioner kommer främst genomföras under våren. Vi på Kemikalieinspektionen kommer även att göra en del egna inspektioner under våren. Under hösten kommer vi att följa upp en del av kommunernas inspektioner genom att besöka leverantörer. Resultaten av projektet kommer att rapporteras in till ett EU-projekt om biocidbehandlade varor. Vi kommer att sammanställa projektet i en rapport i slutet av 2019.

Mer information och anmälan till projektet finns på vårt vägledningsnätverk.

Hantering av växtskyddsmedel på golfbanor 2018

Under hösten 2018 och våren 2019 genomför vi ett nationellt projekt för att vägleda kommuner i tillsyn kring hantering av växtskyddsmedel på golfbanor. Projektet riktar sig till de kommuner som har tillsynsansvar för en eller flera golfbanor. Projektet genomförs i samarbete med Naturvårdsverket som är ansvarig myndighet samt Jordbruksverket.

Tillsyn av växtskyddsmedel på golfbanor är ett område där tillsynsmyndigheterna ser ett stort behov av vägledning. Syftet med projektet är att i samarbete med kommunerna och golfklubbarna:

  • Utveckla vägledningsmaterial för en enhetlig och effektiv tillsyn.
  • Öka golfklubbarnas kunskap om regler för och hantering av växtskyddsmedel på golfbanor.
  • Öka tillsynsmyndigheternas kunskap om hantering av växtskyddsmedel på golfbanor.

Mer information och preliminär tidplan hittar du på Naturvårdsverkets hemsida.

Stora återförsäljare av växtskyddsmedel 2017

Under 2017 driver Kemikalieinspektionen tillsammans med åtta jordbruksintensiva kommuner ett samverkansprojekt med inriktning på stora återförsäljare av växtskyddsmedel. Syftet med att inspektera stora återförsäljare av växtskyddsmedel är att förbättra förutsättningarna för att reglerna följs för ett stort antal växtskyddsmedel nedströms i distributionskedjan. Samtidigt samarbetar vi med involverade kommuner för att ta fram en effektiv och tydlig vägledning för den här typen av tillsyn.

Projektet startar under sommaren/hösten 2016 men själva samverkan inleds med uppstartsdagar i början av 2017. Den operativa inspektionsfasen för de medverkande kommunerna pågår mellan mars och juni 2017. Vägledningen uppdateras löpande vartefter kommunerna ger kommentarer. Under hösten 2017 sammanställer vi resultaten  i en rapport.

CLP-märkning i detaljhandeln 2017

Under hösten 2017 genomförde vi tillsammans med inspektörer från 117 kommuner ett samverkansprojekt med fokus på tillsyn av kemiska produkter i handeln. I projektet granskades att kemiska produkter i handeln var märkta enligt CLP-förordningen, märkta på svenska och att produkterna var försedda med barnskyddande förslutning och med kännbar varningsmärkning när det krävdes.

Rapport: Märkning av kemiska produkter i handeln

Bekämpningsmedel i jordbruket 2015

Under 2015 genomförde Jordbruksverket tillsammans med Kemikalieinspektionen ett samverkansprojekt med inriktning på bekämpningsmedel i jordbruket. 

Mer information och rapport från projektet hittar du hos Jordbruksverket.

Smycken i detaljhandeln (SMID) 2014

Under 2014 genomförde vi ett projekt om smycken i detaljhandeln tillsammans med ett hundratal kommuner.

Rapport: Smycken i detaljhandeln

Reach-tillsyn 2012/2013

Under 2012–2013 genomförde vi ett projekt tillsammans med Naturvårdsverket som fokuserade på Reach-förordningen.

Rapport: Reach-tillsyn 2012

Kemikalier i jordbruket 2010/2011

Under 2010–2011 genomfördes ett samverkansprojekt om granskning av växtskyddsmedel och dess användningsvillkor. Syftet var att minska hälso- och miljörisker genom att öka kunskapen om säker hantering av växtskyddsmedel. Projektet genomfördes tillsammans med Jordbruksverket och 133 kommuner.

Rapport: Kemikalier i lantbruket

Kemikalier i detaljhandeln (KID) 2009/2010

Under 2009–2010 genomförde vi ett samverkansprojekt tillsammans med 129 kommuner gällande kemiska produkter som säljs till konsumenter i detaljhandeln.

Rapport: Kemikalier i detaljhandeln