Inspektion

Tillsyn – vem inspekterar vad?

Ansvaret  för tillsyn över kemiska produkter och varor fördelas mellan flera olika myndigheter. Det beror delvis på om företaget tillverkar eller importerar produkten eller varan och om de använder den själva eller säljer den vidare. Det kan i praktiken innebära att ett företag får tillsyn av flera olika myndigheter. Här kan du läsa mer om ansvarsfördelningen i tillsynen.

Seminarie i kemikalietillsyn.

Vägledning för tillsyn

Kemikalieinspektionen ger stöd och råd till dig som arbetar med kemikalietillsyn i kommunen eller länsstyrelsen. Vi vägleder främst i frågor som rör kemiska produkter som sätts ut på marknaden. Här kan du läsa om vår vägledning för tillsyn.

Märkning av kemisk produkt.

Tillsyn av kemiska produkter

Många kemiska produkter har egenskaper som gör att de kan vara farliga för människors hälsa och för miljön. Användarna måste då kunna skydda sig själva och sin omgivning. Den som sätter ut sådana kemiska produkter på marknaden ansvarar för att produkterna exempelvis är märkta och förpackade på rätt sätt. Här kan du läsa mer om tillsyn av kemiska produkter.

En traktordragen bomspruta.

Tillsyn av bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel som säljs och används i Sverige ska generellt sett vara godkända av Kemikalieinspektionen. Det företag som ansöker om godkännande av ett bekämpningsmedel måste visa att produkten vid användning inte medför oacceptabla risker för människans hälsa eller för miljön. Här kan du läsa mer om tillsyn av bekämpningsmedel.

Interiör från en klädbutik.

Tillsyn av varor

Varutillsynen skiljer sig från tillsynen av kemiska produkter och bekämpnings­medel, bland annat på grund av att reglerna för kemiska ämnen i varor inte alls är lika omfattande och kraven på information och dokumentation i de flesta fall är små. De flesta varuregler är gemensamma för hela EU, i form av förordningar och direktiv. Här kan du läsa mer om tillsyn av varor.