Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Kort om reglerna för färger och lacker

Om din produkt omfattas av VOC-direktivet ska den märkas på ett speciellt sätt. Det finns också gränsvärden för maximalt innehåll av VOC i produkten. De produkter som omfattas är vissa färger och lacker och vissa produkter för reparationslackering av vägfordon.

Reglerna för färger och lacker

Vissa färger och lacker och vissa produkter för reparationslackering av vägfordon omfattas av EU:s direktiv om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar från sådana produkter, det så kallade VOC-direktivet 2004/42/EG. Direktivet kallas ibland också för färg- och lackdirektivet, eller färgdirektivet. Om din produkt omfattas av VOC-direktivet ska den vara märkt på ett speciellt sätt och den får inte innehålla mer sådana föreningar än vad gränsvärdet tillåter.

Observera att även Naturvårdsverket har regler för utsläpp av VOC. Det finns också andra specifika krav för vissa ämnesgrupper som vi inte beskriver här, till exempel fluorerade växthusgaser.

VOC-direktivet är infört i svensk rätt genom Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2017:7.

Gå till KIFS 2017:7.

Vad är en flyktig organisk förening?

På engelska heter flyktiga organiska föreningar "Volatile organic compounds", förkortat VOC. Alla organiska föreningar som har en kokpunkt som är 250 ̊C eller lägre vid normalt tryck är en flyktig organisk förening. En organisk förening är ett ämne som innehåller kol och en eller flera atomer av väte, syre, svavel, fosfor, kisel, kväve eller halogen (fluor, klor, brom, jod). Koloxider och oorganiska karbonater och bikarbonater är undantagna.

Därför regleras halten VOC i vissa produkter

I många färger, lacker och produkter för reparationslackering av vägfordon finns lösningsmedel och andra funktionskemikalier som är flyktiga organiska föreningar. När exempelvis färg torkar sker utsläpp till luften. Utsläppen av flyktiga organiska föreningar påverkar miljön på flera sätt. De här ämnena deltar bland annat i en kedja av kemiska reaktioner som sker i luften, och som bidrar till att mer ozon kan bildas. Ozon är en nödvändig gas högre upp i atmosfären, men på marknära nivå är den direkt skadlig för växter och djur. Därför har gränsvärden för tillåtna halter av flyktiga organiska föreningar i vissa färger och lackprodukter införts inom EU.

Eftersom en färg är en blandning av flera olika ämnen kan även en vattenburen produkt innehålla flyktiga organiska föreningar. Även om mängden flyktiga organiska föreningar i en produkt kan verka liten blir det samlade bidraget från all användning i EU stort.

Olika regler gäller för olika användningsområden

Flyktiga organiska föreningar och produkter som innehåller sådana föreningar omfattas av samma regler som andra ämnen och kemiska produkter, exempelvis EU:s kemikalieförordning Reach och reglerna om klassificering och märkning i CLP-förordningen. Därutöver finns två EU-direktiv som särskilt reglerar innehåll och utsläpp av flyktiga organiska föreningar, nämligen:

  • 2004/42/EG som reglerar hur mycket flyktiga organiska föreningar vissa produkter får innehålla
  • 2010/75/EU som reglerar hur mycket flyktiga organiska föreningar en industrianläggning får släppa ut.

Direktiv 2004/42/EG reglerar innehåll av VOC i produkter

Syftet med direktiv 2004/42/EG är att minska utsläppen av flyktiga organiska föreningar genom att begränsa innehållet av VOC i vissa färger och lacker samt i produkter för reparationslackering av vägfordon.

Direktivet reglerar innehållet av VOC i vissa produkter som används av konsumenter och av yrkesverksamma där användningen inte sker i industrianläggningar som omfattas av förordning (2013:254) om användning av organiska lösningsmedel. De anläggningar som den förordningen avser är sådana där man använder flyktiga organiska föreningar och där anläggningen samtidigt omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt miljöprövningsförordningen (2013:251).

I direktivet finns gränsvärden för tillåten totalhalt VOC i tolv produktkategorier av färger och lacker och i fem kategorier av produkter som används för reparationslackering av vägfordon.

Reglerna i VOC-direktivet är införlivade i svensk lagstiftning genom Kemikalieinspektionens föreskrifter 2017:7, kapitel 6 och bilaga 2.


Direktiv 2010/75/EU reglerar utsläpp av VOC från anläggningar

Direktiv 2010/75/EU reglerar utsläppen av flyktiga organiska föreningar från vissa verksamheter och produktionsanläggningar där lösningsmedelshaltiga produkter används, till exempel färger och lacker.

Utsläppskraven i direktivet gäller för de anläggningar som omfattas av förordning (2013:254) och av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Naturvårdsverket är ansvarig myndighet i Sverige för att införliva och ge vägledning till direktiv 2010/75/EU om utsläpp från industrianläggningar. Naturvårdsverket ansvarar även för vägledning av förordning (2013:254) om användning av organiska lösningsmedel.

Gå till Naturvårdsverkets vägledning om industriutsläppsdirektivet.

Produkter som omfattas av VOC-direktivet

Följande produkter omfattas av direktivet

  • Färger och lacker som i dekorativt, funktionellt och skyddande syfte appliceras på byggnader, deras utsmyckningar och fasta inredning samt tillhörande strukturer. Produkten måste tillhöra någon av de underkategorier som finns listade i direktivet. Aerosoler är undantagna.
  • Produkter som används för att lackera hela eller delar av vägfordon efter en reparation eller för att underhålla eller dekorera fordonet. Produkten måste tillhöra någon av de underkategorier som finns listade i direktivet.

Produkter som säljs för att endast användas i verksamhet som omfattas av direktiv 2010/75/EU och där verksamheten utförs i en anläggning som är registrerad eller har tillstånd, omfattas inte av kraven i VOC-direktivet.

Krav på produkter som omfattas av VOC-direktivet

Innan produkter som omfattas av VOC-direktivet får släppas ut på marknaden gäller att de:

  • inte innehåller mer VOC än vad gränsvärdet tillåter
  • är märkta med: uppgifter om vilken underkategori produkten tillhör, gällande gränsvärde för kategorin och den maximala halten av VOC som produkten har när den är färdig att användas.

De speciella märkningskraven gäller utöver reglerna om klassificering och märkning enligt CLP-förordningen.

Kraven gäller även för vattenburna produkter, det vill säga produkter vars viskositet (tröghet) regleras genom att använda vatten.

Gränsvärden för produkter som omfattas av VOC-direktivet

Olika gränsvärden för innehåll av VOC gäller för de olika typerna av produkter som omfattas av direktivet. För färger och lacker finns det tolv produktkategorier och för fordonsprodukter fem. Det finns olika gränsvärden beroende på om produkten är vattenburen eller lösningsmedelsburen. Gränsvärdena avser halten VOC i en produkt i den form produkten har när den är färdig att användas, till exempel efter spädning.

Detaljerade förklaringar till de olika produktkategorierna finns i direktivet och i bilaga 2 till KIFS 2017:7.

A – Gränsvärden för halten av VOC i färger och lacker
 ProduktkategoriTypGränsvärde
VOC g/l

a

Matt färg för väggar och tak inomhus (glans <25 vid 60°) 

VB
LB

30
30

b

Blank färg för väggar och tak inomhus (glans >25 vid 60°)

VB
LB

100
100

c

Färg för ytor av mineraliskt material utomhus

VB
LB

 40
430

d

Färg för trä, metall eller plast inomhus/utomhus

VB
LB

130
300

e

Klarlack, lasyr och trälasyr, inklusive täcklasyr, för trä, metall eller plast inomhus/utomhus

VB
LB

130
400

f

Lasyr, olja eller bets i tunt skikt för inomhus- och utomhusbruk

VB
LB

130
700

g

Isolerande grundfärg

VB
LB

 30
350

h

Bindande grundfärg

VB
LB

 30
750

i

Enkomponentfärg

VB
LB

140
500

j

Tvåkomponentfärg för särskilda applikationer, till exempel golv

VB
LB

140
500

k

Flerfärgande färg

VB
LB

100
100

l

Färg med dekorativ effekt

VB
LB

200
200

VB = Vattenburen beläggning (beläggningar vars viskositet regleras genom användning av vatten).
LB = Lösningsmedelsburen beläggning (beläggningar vars viskositet regleras genom användning av organiska lösningsmedel).
B – Gränsvärden för halten av VOC i produkter för fordonsreparationslackering
ProduktkategoriTypGränsvärde
VOC g/l

a

Förbehandling och rengöring

Förbehandlingsprodukter

Förtvättmedel

850

200

b

Spackelmassa

Alla typer

250

c

Grundfärger

Surfacer/spackelfärg och allmänna grundfärger
(för metall)

Etsgrundfärger

540


780

d

Topplack

Alla typer

420

e

Speciallacker

Alla typer

840

Rapportera till produktregistret

Om din produkt ska anmälas till Kemikalieinspektionens produktregister och omfattas av VOC-direktivet ska du i produktanmälan rapportera VOC-halten i produkten och vilken underkategori produkten tillhör. Du ska också uppdatera uppgifterna när så behövs.

Läs mer om produktanmälan.

Dispens från reglerna

Kemikalieinspektionen kan i enskilda fall bevilja dispens för en mycket begränsad kvantitet av en produkt som inte uppfyller det gällande gränsvärdet. Produkten ska i så fall användas till att restaurera och underhålla byggnader eller veteranfordon och som behöriga myndigheter bedömer har ett särskilt historiskt och kulturellt värde.

Kontakta Kemikalieinspektionen om du har frågor om dispensansökan.

Direktivet ställer krav på EU-länderna och på Europeiska kommissionen

VOC-direktivet ställer även krav på EU-länderna och på Europeiska kommissionen. Varje land ska ha ett övervakningsprogram för att kontrollera att direktivet följs samt rapportera om detta till kommissionen. Bland annat med hjälp av de VOC-uppgifter som företagen rapporterar till produktregistret kan Kemikalieinspektionen följa upp om produkter på den svenska marknaden uppfyller gällande regler i direktivet. Vi kan också uppskatta hur mycket flyktiga organiska föreningar som totalt släpps ut från de produkterna. Alla Sveriges kommuner rapporterar till oss om resultaten från det arbete och den tillsyn som sker på kommunal nivå, och detta ingår också i den rapportering vi gör till kommissionen.

VOC-direktivet ställer även krav på kommissionen att följa upp och utvärdera minskningen av VOC-utsläppen i Europa. Den senaste rapporten publicerades 2013. Kommissionen har dessutom i uppdrag att föreslå att ytterligare produktgrupper ska omfattas av direktivet vid behov.

Hämta rapporten.

Gå till kommissionens webbsida om direktiv 2004/42/EG, färgdirektivet.

Kemikalieinspektionen tar fram statistik om produkterna i direktivet

Med hjälp av de uppgifter som företagen lämnar till produktregistret tar Kemikalieinspektionen fram statistik om produkterna som omfattas av VOC-direktivet. Detta är en del i det övervakningsprogram som Kemikalieinspektionen är skyldig att ha.

Gå till statistik om VOC i färger och produkter för fordonsreparationslackering enligt direktiv 2004/42/EG.

Takdirektivet anger tillåtna utsläppsnivåer på nationsnivå

Det så kallade takdirektivet (2011/81/EG) är ett övergripande EU-direktiv vars syfte bland annat är att minska halterna av marknära ozon. Direktivet riktar sig till alla länder i EU och anger högsta tillåtna utsläppsnivå på nationsnivå för bland annat flyktiga organiska föreningar. Direktivet innehåller inte några regler för specifika produkter, däremot regler för Sverige som nation.

För att hålla sig inom nivåerna för de nationella utsläppstaken för flyktiga organiska föreningar måste EU-länderna rikta in sig på källorna till utsläppen. VOC-direktivets regler för innehåll i vissa produkter är en åtgärd för att säkerställa att utsläppstaket inte överskrids.

Läs mer om takdirektivet på Naturvårdsverkets webbplats.