Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

VOC-direktivet, eller färgdirektivet, syftar till att begränsa utsläppen av ämnen som bidrar till ökad bildning av marknära ozon. Direktivet reglerar utsläppen av flyktiga organiska föreningar (VOC) genom att begränsa innehållet av sådana ämnen i vissa färger och lacker samt i produkter för reparationslackering av vägfordon. VOC står för Volatile organic compounds.

Läs mer om VOC-direktivet och reglerna för färger och lacker.

Konsoliderad direktivtext 2004/42/EG

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa färger och lacker samt i produkter för fordonsreparationslackering och om ändring av direktiv 1999/13/EG.
(senast konsoliderad 2010-12-10)

Ändringsdirektiv

Alla ändringsdirektiv till VOC-direktivet 2004/42/EG finns i EUR-Lex, portalen till EU-rätten.

Genomfört i svensk lagstiftning

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

Konsoliderad direktivtext 2010/75/EU

Europarlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar).

Ändringsdirektiv

Alla ändringsdirektiv till direktiv 2010/75/EG finns i EUR-Lex, portalen till EU-rätten.