Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

POPs – Långlivade organiska föroreningar

POPs-förordningen förbjuder eller begränsar användningen av långlivade organiska föroreningar i både kemiska produkter och varor. POPs-ämnen har särskilt allvarliga hälso- och miljöfarliga egenskaper. POPs står för Persistent Organic Pollutants.

Läs mer om vad POPs-förordningen handlar om.

Konsoliderad förordningstext

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar (POPs)
(senast konsoliderad 2015-12-04).

Ändringsförordningar

Ändringsförordningar som inte finns med i den konsoliderade versionen:

Kommissionens förordning (EU) 2016/460 av den 30 mars 2016 om ändring av bilagorna IV och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar

Kommissionens förordning (EU) 2016/293 av den 1 mars 2016 om ändring av bilaga I i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar

Alla ändringsförordningar till POPs-förordningen finns i EUR-Lex, portalen till EU-rätten.

Grundförordning

Förordning (EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004.