Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Det finns många regler för kemikalier i leksaker. Bland dessa regelverk är leksaksdirektivet ett av de mer omfattande. Det handlar om leksakers säkerhet och innehåller regler om kemikalier, allmän säkerhet samt elsäkerhet. Enligt leksaksdirektivet får kemiska ämnen i leksaker aldrig innebära någon risk för människors hälsa.

Läs mer om leksaksreglerna.

Leksaksdirektivet – konsoliderad direktivtext

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG.
(senast konsoliderad 2014-07-21)

Grunddirektivet och ändringsdirektiv

Ändringsdirektiv som inte finns med i den konsoliderade versionen.

Bisfenol A - direktiv (EU) 2017/898

Fenol - direktiv (EU) 2017/774

Bly - direktiv (EU) 2017/738

Formamid - direktiv (EU) 2015/2115

BIT - direktiv (EU) 2015/2116

CMI och MI samt CMI/MI (3:1) - direktiv (EU) 2015/2117

Läs mer om de senaste ändringarna i leksakdirektivet här.

Grunddirektivet 2009/48/EG och alla ändringsdirektiv finns i EUR-Lex, portalen till EU-rätten.

Genomfört i svensk lagstiftning

8 kap. och bilaga 5, Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

Lag (2011:579) om leksakers säkerhet.

Förordning (2011:703) om leksakers säkerhet.

Konsumentverkets föreskrifter om leksakers säkerhet KOVFS 2011:5.

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektriska egenskaper för leksaker ELSÄK-FS 2011:1.

Andra lagar och regler som gäller leksaker

Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006.

CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008.

Direktiv 2011/62/EU (RoHS).

POPs-förordningen (EG) nr 850/2004.

Förpackningsdirektivet (94/62/EG).

Kosmetikaförordningen (EG) nr 1223/2009.

Anmälan till produktregistret.