Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

EU:s kvicksilverförordning är en del av de globala insatser som görs för att minska risken för att människor och miljön exponeras för kvicksilver. Förordningen förbjuder export av kvicksilver till länder utanför EU. Dessutom innehåller förordningen regler om hur kvicksilveravfall ska förvaras och bortskaffas.

Förordningen kommer att upphävas och ersättas av en ny förordning, (EU) 2017/852. Den nya förordningen ska tillämpas från och med den 1 januari 2018. Se länk till den nya förordningen nedan.

Läs mer om kvicksilver och reglerna för kvicksilver.

Konsoliderad förordningstext

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1102/2008 om exportförbud för metalliskt kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar och kvicksilverblandningar och säker förvaring av metalliskt kvicksilver.

Ändringsförordningar

Det finns inga ändringsförordningar.

Ny kvicksilverförordning som tillämpas från och med 1 januari 2018

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/852 av den 17 maj 2017 om kvicksilver och om upphävande av förordning (EG) nr 1102/2008.

Andra EU-regleringar av kvicksilver

Kvicksilver är även reglerat i vissa typer av kemiska produkter och varor genom flera andra EU-lagstiftningar. Exempel på sådana regleringar är kvicksilver i träskydd, mätinstrument och elektronik.

Reach-förordningen

RoHS – elektrisk och elektronisk utrustning

PIC-förordningen

Leksaksdirektivet

Batteridirektivet

Förpackningsdirektivet

Det finns också regler om kvicksilver och kvicksilverhaltiga varor som endast gäller i Sverige.