Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter regleras i EU:s biocidförordning och under en övergångsperiod även i nationell rätt. Syftet med EU:s biocidförordning är att harmonisera reglerna för att förbättra den fria rörligheten för biocidprodukter inom unionen och samtidigt säkerställa en hög skyddsnivå både för människors och djurs hälsa och för miljön. Bestämmelserna i förordningen bygger på försiktighetsprincipen. Huvudregeln är att biocid­pro­dukter ska vara godkända för att få tillhandahållas på marknaden och användas.

Läs mer om biocidprodukter under sidorna om bekämpningsmedel.

EU:s biocidförordning

Konsoliderad förordningstext

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter. (senast konsoliderad 2014-04-25).

Ändringsförordningar och rättelser

Alla ändringsförordningar och rättelser till biocidförordningen finns i EUR-Lex, portalen till EU-rätten.

Grundförordning

Förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012.

EU-förordningar som grundar sig på EU:s biocidförordning

Förordning (EU) nr 1062/2014 om arbetsprogrammet för systematisk granskning av alla existerande verksamma ämnen i biocidprodukter (senast konsoliderad 2017-05-09).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1802 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 414/2013 om ett förfarande för produktgodkännande av likadana biocidprodukter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012.

Förordning (EU) nr 1062/2014 om arbetsprogrammet för systematisk granskning av alla existerande verksamma ämnen i biocidprodukter.

Förordning (EU) nr 2017/698 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 1062/2014 om arbetsprogrammet för en systematisk granskning av alla existerande verksamma ämnen som används i biocidprodukter 

Rättelser (2015-07-28) till förordning (EU) nr 1062/2014 om arbetsprogrammet för en systematisk granskning av alla existerande verksamma ämnen som används i biocidprodukter.

Rättelser (2016-11-11) till förordning (EU) nr 1062/2014 om arbetsprogrammet för en systematisk granskning av alla existerande verksamma ämnen som används i biocidprodukter.

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 492/2014 om komplettering vad gäller regler för förnyelse av produktgodkännanden av biocidprodukter som är föremål för ömsesidigt erkännande.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 88/2014 om fastställande av ett förfarande för ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 354/2013 om ändringar av biocidprodukter som godkänts i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 414/2013 om ett förfarande för produktgodkännande av likadana biocidprodukter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 564/2013 om avgifter som ska betalas till Europeiska kemikaliemyndigheten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012.

Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 564/2013 om avgifter som ska betalas till Europeiska kemikaliemyndigheten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter.

Svenska regler

Miljöbalk (1998:808).

Förordningar

Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel.

Förordning (2000:338) om biocidprodukter som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur. 

Förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Förordning (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter.

Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS)

KIFS 2008:2 kemiska produkter och biotekniska organismer.

KIFS 2008:3 om bekämpningsmedel.