Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Kommande slutdatum för tillståndspliktiga ämnen i Reach

Du som är tillverkare, importör eller nedströmsanvändare måste ha tillstånd för att använda eller släppa ut ett ämne på marknaden som är upptaget på bilaga XIV till Reach. Det gäller både rena ämnen och ämnen som ingår i blandningar.

Slutdatum, det vill säga det datum då du måste ha tillstånd, närmar sig för flera tillståndspliktiga ämnen i Reach bilaga XIV. Efter dessa datum får du inte längre använda eller släppa ut ämnena på marknaden, om du inte har tillstånd. Om du är nedströmsanvändare kan du i vissa fall ha möjlighet att använda din leverantörs tillstånd.

Om du eller din leverantör har lämnat in tillståndsansökan i tid, före sista ansökningsdatum i bilaga XIV, får du fortsätta att använda ämnet i väntan på beslut från Echa.

22 augusti 2017

 • Formaldehyd, oligomera reaktionsprodukter med anilin (teknisk MDA) (EG-nr: 500-036-1, CAS-nr: 25214-70-4)
 • Arseniksyra (EG-nr: 231-901-9, CAS-nr: 7778-39-4)
 • Bis(2-metoxietyl)eter (diglym) (EG-nr: 203-924-4, CAS-nr: 111-96-6)

21 september 2017

 • Kromtrioxid (EC-nr: 215-607-8, CAS-nr: 1333-82-0)
 • Syror som alstras från kromtrioxid och dess oligomerer

Grupp innehållande:

Kromsyra (EC-nr: 231-801-5, CAS-nr: 7738-94-5)

Dikromsyra (EC-nr: 236-881-5, CAS-nr: 13530-68-2)

Oligomerer av kromsyra och dikromsyra (EC-nr: Ännu ej fastställt, CAS-nr: Ännu ej fastställt)

 • Natriumdikromat (EC-nr: 234-190-3, CAS-nr: 7789-12-0, 10588-01-9)
 • Kaliumdikromat (EC-nr: 231-906-6, CAS-nr: 7778-50-9)
 • Ammoniumdikromat (EC-nr: 232-143-1, CAS-nr: 7789-09-5)
 • Kaliumkromat (EC-nr: 232-140-5, CAS-nr: 7789-00-6)
 • Natriumkromat (EC-nr: 231-889-5, CAS-nr: 7775-11-3)

22 november 2017

 • 1,2-dikloretan (EDC) (EG-nr: 203-458-1, CAS-nr: 107-06-2)
 • 2,2'-diklor-4,4'-metylendianilin (MOCA) (EG-nr: 202-918-9, CAS-nr: 101-14-4)

Läs mer om tillstånd i Reach

Kom ihåg att uppdatera dina uppgifter i produktregistret om du har fasat ut dessa ämnen ur dina produkter.

Läs mer om produktregistret