Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Här hittar du några av de senast beslutade begränsningarna i Reach-förordningen.

Fler begränsningar har tillkommit i bilaga XVII. Bilagan är en lista över ämnen som har oacceptabla hälso- eller miljörisker när de används på vissa sätt och därför har särskilda restriktioner. Några av de senaste begränsningarna är:

 • oktametylcyklotetrasiloxan (D4) och dekametylcyklopentasiloxan (D5) i kosmetiska produkter
 • perfluoroktansyra (PFOA), PFOA-salter och PFOA-besläktade i kemiska produkter och varor
 • flamskyddsmedlet bis(pentabromofenyl)eter (dekabromodifenyleter, dekaBDE) i kemiska produkter och varor
 • bisfenol A i kvitton
 • oorganiska ammoniumsalter i cellulosaisolering
 • nonylfenoletoxilater i textilier.

Oktametylcyklotetrasiloxan (D4) och dekametylcyklopentasiloxan (D5) tillhör gruppen cykliska siloxaner och förekommer i kosmetiska produkter. Ämnena gör att hudkrämer blir lättare att smörja på huden och har en antistatisk effekt i hårprodukter. D4 och D5 är så kallade PBT-ämnen. Det innebär att de har miljöfarliga egenskaper, ansamlas i levande organismer i näringskedjan och är mycket svårnedbrytbara. Därför har man beslutat inom EU att regler behövs för att begränsa ämnet i kosmetiska produkter som man sköljer av kroppen. så kallade ”rinse off” produkter.

Begränsningen börjar gälla den 1 februari 2020. Efter detta datum

 • får inte D4 och D5 släppas ut på marknaden i kosmetiska produkter som tvättas bort i en koncentration på 0,1 viktsprocent eller högre för något av ämnena.

Regeln finns i post 70, bilaga XVII till Reachförordningen.

Kommissionens förordning (EU) 2018/35 av den 10 januari 2018 om ändring av bilaga XVII (Oktametylcyklotetrasiloxan (D4) och dekametylcyklopentasiloxan (D5)).

Perfluoroktansyra (PFOA) och andra ämnen som kan brytas ned till PFOA har egenskaper som gör att de används i många olika typer av fluorbaserade kemiska produkter. Bland annat används ämnena inom textilindustrin eftersom de är effektiva som impregnering mot vatten, fett, olja och smuts. PFOA bryts ned mycket långsamt i naturen, är reproduktionsstörande och misstänks vara cancerframkallande för människor. Nu finns ett beslut om att begränsa ämnet i såväl kemiska produkter som i varor.

Begränsningen börjar gälla den 4 juli 2020. Efter detta datum får inte PFOA, PFOA-salter eller PFOA-besläktade ämnen

 • tillverkas eller släppas ut på marknaden som rena ämnen.
 • användas för framställning av eller släppas ut på marknaden som beståndsdel i ett annat ämne, blandning eller vara.

Begränsningen enligt andra punktsatsen gäller koncentrationer lika med eller högre än 25 ppb (gäller PFOA eller PFOA-salter) samt 1000 ppb (gäller PFOA-besläktat ämne eller en sammansättning av PFOA-besläktade ämnen).

Det finns ett antal undantag listade i begränsningen som finns i post 68, bilaga XVII till Reachförordningen.

Kommissionens förordning (EU) 2017/1000 av den 13 juni 2017 om ändring av bilaga XVII (PFOA)

Läs nyheten på Kemikalieinspektionens webbplats

Bis(pentabromofenyl)eter (kallas också för dekabromodifenyleter eller dekaBDE) kan förekomma som flamskyddsmedel inom många olika områden, i synnerhet i plast- och textilvaror, men också i lim, tätningsmedel, beläggningar och tryckfärg. DekaBDE har miljöfarliga egenskaper som gör att ämnet kan få stor spridning i miljön och är dessutom ett nervgift som kan påverka människor och andra däggdjur. Därför har man beslutat inom EU att regler behövs för att begränsa ämnet i såväl kemiska produkter som i varor.

Begränsningen börjar gälla den 2 mars 2019. Efter detta datum

 • får inte dekaBDE tillverkas eller släppas ut på marknaden som ett ämne.
 • får dekaBDE inte användas eller släppas ut på marknaden som beståndsdel i ett annat ämne eller i en blandning.
 • får varor eller delar av varor, som släpps ut på marknaden inte innehålla dekaBDE i en koncentration som är lika med eller högre än 0,1 viktprocent.

Det finns vissa undantag för bland annat flygplan, vissa motorfordon och reservdelar till dessa. Även elektrisk och elektronisk utrustning som omfattas av direktiv 2011/65/EU (det så kallade RoHS-direktivet) är undantagna men dekaBDE regleras istället i detta direktiv.

Regeln finns i post 67, bilaga XVII till Reachförordningen.

Kommissionens förordning (EU) 2017/227 av den 9 februari 2017 om ändring av bilaga XVII (bis(pentabromofenyl)eter/dekaBDE) 

Bisfenol A är ett ämne som kan påverka fortplantningen och som är misstänkt hormonstörande. Det används vid tillverkning av polykarbonat- och epoxiplaster och även som färgframkallare i bland annat kvittopapper. Inom EU har man beslutat att innehållet av bisfenol A ska begränsas i termopapper, som används för bland annat kassakvitton och biljetter. Den nya begränsningen börjar gälla den 2 januari 2020 och innebär att det inte får finnas halter från 0,02 viktprocent och högre i termopapper som släpps ut på marknaden.

Regeln finns i post 66, bilaga XVII till Reachförordningen.

Kommissionens förordning (EU) 2016/2235 av den 12 december 2016 om ändring av bilaga XVII (bisfenol A)

Läs nyheten på Kemikalieinspektionens webbplats

Oorganiska ammoniumsalter kan förekomma som flamskyddsmedel i isoleringsmaterial av cellulosa som används i byggnader. Under vissa förhållanden kan materialet avge hälsofarlig ammoniakgas. För att skydda allmänheten har man därför fattat beslut inom EU om att oorganiska ammoniumsalter inte får släppas ut på marknaden eller användas i blandningar av cellulosaisolering och i varor av cellulosaisolering om utsläppen av ammoniak överskrider 3 ppm per volymenhet. Vissa undantag gäller för produktion av cellulosaisolering. Tillverkare inom EU eller importörer ska kunna visa att gränsvärdet inte överskrids genom att ett särskilt test används.

Begränsningen innehåller också ett krav på leverantörer att de ska informera om högsta tillåtna belastning för blandningar av cellulosaisolering som innehåller ammoniumsalter. Nedströmsanvändare ska se till att det värdet inte överskrids. Begränsningen börjar gälla den 14 juli 2018.

Regeln finns i post 65, bilaga XVII till Reachförordningen.

Kommissionens förordning (EU) 2016/1017 av den 23 juni 2016 om ändring av bilaga XVII (oorganiska ammoniumsalter)

Nonylfenoletoxilat är ett ämne som används vid textiltillverkning. Nonylfenoletoxilat bryts ner till ett hormonstörande ämne i naturen och innebär oacceptabla risker för bland annat fisk. Inom EU har man därför beslutat om en begränsning för ämnet i kläder och andra textilier. Den nya regeln börjar gälla den 3 februari 2021 och innebär att det blir förbjudet att släppa ut textilvaror som kan komma att tvättas i vatten på marknaden som innehåller 0,01 viktprocent eller mer av nonylfenoletoxilat.

Regeln kommer inte att gälla second hand-textilier eller varor som är tillverkade av enbart återvunna textilier eftersom nonylfenoletoxilat anses ha tvättats bort i sådana varor.

Regeln finns i post 46 a, bilaga XVII till Reachförordningen.

Kommissionens förordning (EU) 2016/26 av den 13 januari 2016 om ändring av bilaga XVII (nonylfenoletoxilat)

Läs nyheten på Kemikalieinspektionens webbplats