Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

KIFS – Kemikalieinspektionens föreskrifter

Riksdag och regering har gett vissa statliga myndigheter rätt att besluta om föreskrifter inom sitt verksamhetsområde. Myndighetsföreskrifterna publiceras i särskilda författningssamlingar. Kemikalieinspektionens föreskrifter har beteckningen KIFS.

Kemikalieinspektionen har tre grundföreskrifter, KIFS 2005:7, 2008:2 och 2008:3. De ändras genom ändringsföreskrifter.

  • Grundförfattning är en ny författning eller föreskrift som ges ut för första gången.
  • Ändringsförfattning är en författning som ändrar en tidigare utgiven författning.
  • Konsoliderad version är en sammanställning av regeltext där alla ändringsförfattningar är inlagda på rätt plats i grundförfattningen.

Förteckning över Kemikalieinspektionens föreskrifter den 10 januari 2017.

KIFS 2005:7 om klassificering och märkning av kemiska produkter

Föreskriften gäller parallellt med klassificerings- och märkningsförordningen (CLP) fram till den 1 juni 2015. I fråga om blandningar gäller en övergångsperiod fram till den 1 juni 2017 då märkningen måste göras enligt CLP. Föreskriften införlivar regler om explosiva, oxiderande och brandfarliga egenskaper från de EG-direktiv som gällde tidigare.

Gå till KIFS 2005:7.

KIFS 2008:2 om kemiska produkter och biotekniska organismer

Föreskriften gäller utöver EU-reglerna. När speciella förutsättningar gäller för den svenska marknaden anges det särskilt. Här finns regler för förpackningar för och förvaring av farliga kemiska produkter, anmälan till produktregistret, tillståndskrav för särskilt farliga produkter, GMO, brännbarhet och kemiska egenskaper hos leksaker.

Gå till KIFS 2008:2.

KIFS 2008:3 om bekämpningsmedel

Föreskriften innehåller bland annat nationella bestämmelser och undantag från EU-bestämmelser. Där finns krav på förpackning och märkning, uppgifter om saluförbud och användningsförbud och om ämnen som får och inte får ingå i bekämpningsmedel eller biocidprodukter.

Gå till KIFS 2008:3.