Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Europeiska kommissionen, kemikaliemyndigheten Echa och livsmedels­myndig­heten Efsa ger intresserade möjlighet att lämna synpunkter genom det så kallade samrådsförfarandet.

EU-kommisionen

Allmänheten och andra berörda parter har möjlighet att lämna synpunkter på EU:s politik och lagstiftning.

Europeiska kemikaliemyndigheten Echa

Biocidförordningen

Samråd om verksamma ämnen som är kandidatämnen för substitution

Samråd om undantag från uteslutningskriterierna.

CLP-förordningen

Samråd om harmoniserad klassificering och märkning

Samråd på begäran av Echas verkställande direktör

Reach-förordningen

Samråd för nya förslag till begränsningar under Reach-förordningen

Samråd om identifiering av ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC)

Samråd om rekommendation om uppförande i tillståndsförteckningen

Samråd om tillståndsansökningar

Samråd om nya vetenskapliga belägg

Inbjudningar att lämna kommentarer och motiveringar

Europeiska livsmedelsmyndigheten Efsa

Växtskyddsmedelsförordningen

Allmänna samråd om verksamma ämnen i växtskyddsmedel med mera

Europeiska kommissionen

Leksaksdirektivet

Samråd om leksakers säkerhet

RoHS-direktivet

Samråd om elektrisk och elektronisk utrustning hos Öko-Institut e.V

Samråd om elektrisk och elektronisk utrustning hos Bipro

Övriga samråd

Pågående samråd inom olika politikområden hos Europeiska kommissionen