Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Om du sätter ut en kemisk produkt på marknaden måste du lämna information om produkternas farliga egenskaper och hur man ska skydda sig själv och miljön. Informationen ska lämnas i form av märkning på förpackningen och för yrkesmässiga användare, även i form av säkerhetsdatablad.

Faropiktogram för kemiska produkter.

Faropiktogram enligt CLP består av en svart symbol på en kvadrat med vit botten och röd ram ställd på spetsen.

Hämta faropiktogram här.

Regler om märkning av kemiska ämnen och blandningar finns i avdelning III i CLP-förordningen och reglerna gäller i hela EU/EES-området. CLP-förordningen ersätter äldre regler om klassificering och märkning som finns i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7).

Alla leverantörer, såväl tillverkare, importörer, nedströmsanvändare som distributörer och återförsäljare ansvarar för att produkterna är märkta enligt reglerna när de släpps ut på marknaden.

Märk om produkterna enligt CLP

Från den 1 juni 2015 ska märkningen av kemiska produkter följa kraven i CLP-förordningen. Blandningar i förpackningar med märkning enligt äldre regler som har importerats eller överlåtits redan före den 1 juni 2015 får dock säljas vidare under ytterligare två år. Därför kan du även efter den 1 juni 2015 i vissa fall köpa och sälja produkter med den gamla märkningen. Men när det tillverkas en ny sats av samma produkt måste den märkas enligt reglerna i CLP.

Efter den 1 juni 2017 ska alla produkter som du köper eller säljer vidare vara märkta enligt reglerna i CLP-förordningen. Produkter med märkning enligt äldre regler får därefter inte längre släppas ut på marknaden.

Läs mer om vad som gäller efter den 1 juni 2017.

Faktablad om klassificering och märkning enligt CLP

Vilka produkter ska vara märkta?

Förpackningar till ämnen och blandningar som är klassificerade som farliga ska vara märkta när de släpps ut på marknaden. Reglerna om märkning enligt CLP gäller alltså bara vid överlåtelse, så kallad överlåtelsemärkning. När det gäller märkning av farliga kemiska produkter som används på arbetsplatser och inte säljs vidare, är det istället Arbetsmiljöverkets regler som gäller.

Läs mer om Arbetsmiljöverkets regler om märkning.

Även vissa blandningar som inte är klassificerade som farliga omfattas av märkningskrav enligt bilaga II till CLP-förordningen. Exempel på sådan märkning är den kompletterande märkningsfrasen ”Säkerhetsdatablad finns att rekvirera” (EUH210).

Vad ska märkningen innehålla?

Beroende på hur en produkt är klassificerad måste du som säljer produkten lämna information om farorna med produkten och hur den kan hanteras på säkert sätt Informationen ska lämnas i form av märkning med standardiserade fraser och symboler. Märkningen ska innehålla relevant information baserat på produktens klassificering och innehåller flera delar som kompletterar varandra. Följande uppgifter ska normalt finnas i märkningen på förpackningen:

  • produktbeteckning (handelsnamn och innehåll)
  • faropiktogram
  • signalord (såsom "Fara" eller "Varning")
  • faroangivelser (talar om på vilket sätt produkten är farlig, t.ex. ”Irriterar huden”)
  • skyddsangivelser (talar om hur man ska hantera produkten för att skydda hälsa och miljö, exempelvis ”Förvaras oåtkomligt för barn”)
  • kontaktuppgifter (namn, adress och telefonnummer till leverantör inom EU)
  • volym (gäller konsumentprodukter)
  • ytterligare uppgifter (om relevant).

Hur ska märkningen vara utformad?

I CLP-förordningen finns regler om hur märkningen ska vara utformad, till exempel etikettens storlek i förhållande till förpackningens storlek och hur informationen ska vara utformad och placerad.

Märkningen ska vara tydlig, lättläst och avskild från annan text på förpackningen. Informationen ska vara på svenska för produkter som säljs i Sverige, men det är tillåtet att använda flera språk så länge märkningen förblir tydlig.

Det finns vissa undantag från krav på innehåll och utformning av märkningen, exempelvis vid märkning av små förpackningar.

Informationen i märkningen ska stämma överens med den information som finns i produktens säkerhetsdatablad (avsnitt 2.2).

Exempel på ett faropiktogramFaropiktogrammen är standardiserade och ska vara utformade enligt bilaga V i CLP. De har formen av en kvadrat ställd på spetsen, med en svart symbol på vit botten och en röd ram. Den exakta nyansen på ramens röda färg är inte reglerad i CLP.

Du kan hämta samtliga faropiktogram i format anpassade för tryckning på FN:s webbsida för det Globalt Harmoniserade Systemet (GHS).

Hämta faropiktogram här.

Även faro-och skyddsangivelserna är standardiserade och ska vara formulerade enligt bilaga III respektive bilaga IV i CLP. Här finns utdrag ur CLP-förordningen med faro- och skyddsangivelser på svenska:

Faroangivelser enligt CLP-förordningen.

Skyddsangivelser enligt CLP-förordningen.

Den åttonde tekniska anpassningen av CLP-förordningen (ATP8) medför en rad ändringar av flera skyddsangivelser. Dessa ändringar blir bindande från och med den 1 februari 2018 men får tillämpas redan nu. Hur dessa ändringar ser ut kan du se här:

Ändringar av skyddsangivelser enligt ATP8.

Läs också den översiktliga planschen, som visar vilken märkning i form av faroangivelser, piktogram och signalord som följer av klassificering i en viss faroklass och farokategori.

Klassificering och märkning enligt CLP - Plansch, A2.

Exempel på märkning på etikett

Exempel på etikett utformad enligt CLP-förordningen.

Märkningskrav i andra regler

Många kemiska produkter ska förutom märkningen enligt CLP-förordningen också märkas med särskild information enligt andra regelverk. Det gäller till exempel bekämpningsmedel, färger och lacker samt tvätt- och rengöringsmedel. Sådan information är obligatorisk och ska lämnas tillsammans med övriga märkningsuppgifter.

Märkningsregler hos andra myndigheter

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket ansvarar för regler om märkning på arbetsplatsen. Där ingår bland annat regler om märkning av behållare som innehåller blandningar som tillverkas och används på arbetsplatsen, så kallad egenanvändning.

Reglerna om märkning av behållare och rörledningar samt skyltning på arbetsplatsen är anpassade till CLP.

För mer information, se Arbetsmiljöverkets webbplats.


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

När det gäller kemikaliers fysikaliska faror, det vill säga explosiva, brandfarliga, oxiderande eller liknande egenskaper, är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) expertmyndighet i Sverige. På MSB:s webbplats finns bland annat följande information om märkning:

Klassificering och märkning av kemiska produkter

Märkning av aerosolbehållare.

Märkning av fyrverkeriartiklar eller andra explosiva varor.

MSB ansvarar också för regler om transport av farligt gods. I vissa fall kan CLP-förordningens faropiktogram ersättas av varningseti­ketter för farligt gods.

Läs mer om transportmärkning och CLP.

Ytterligare vägledning och hjälp

Broschyr: Kemiska produkter i butiker – märkning och ansvar.

På EU:s kemikaliemyndighet, Echas webbplats finns ytterligare information om märkning.

Echa har också publicerat en vägledning för märkning och förpackning enligt CLP:

Hämta vägledningen här.


Har du en fråga om märkning?

Genom vår frågetjänst, Fråga Kemikalieinspektionen, kan du se vanliga frågor och svar om CLP och även ställa frågor till oss.