Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

CLP-förordningen innehåller regler för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. För att få släppa ut kemiska produkter på marknaden behöver du se till att följa dessa regler.

CLP-förordningen och EU-förordningar som grundar sig på CLP

Klassificering, märkning och förpackning

CLP står för engelskans "Classification, Labelling and Packaging" (klassificering, märkning och förpackning). CLP-förordningen trädde i kraft i januari 2009, och har successivt ersatt äldre regler om klassificering och märkning under en övergångstid fram till 1 juni 2017. Systemet för klassificering och märkning i CLP-förordningen grundar sig på FN:s globalt harmoniserade system (GHS) och gäller för alla företag som släpper ut kemiska produkter på marknaden inom EU och EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein.

Betydelse av begreppet ”Släppa ut på marknaden”

Att släppa ut en kemisk produkt på marknaden innebär att man, mot betalning eller kostnadsfritt, levererar eller tillhandahåller produkten till någon annan (även annan juridisk enhet inom samma företagskoncern). Om man importerar en kemisk produkt från ett land utanför EU/EES, så räknas även det som utsläppande på marknaden. Detta gäller även om produkten importeras för egen användning.

Ditt ansvar beror på din roll i CLP

Ditt ansvar och dina skyldigheter beror på din roll i leverantörskedjan, till exempel om du är tillverkare eller distributör. Ett företag kan ha flera olika roller.

Läs mer om företagens roller i CLP.

Klassificering

Om du tillverkar eller importerar kemiska produkter ska du se till att de är klassificerade enligt CLP innan de släpps ut på marknaden. Klassificering innebär att man med hjälp av fastställda kriterier tar reda på ett ämnes eller en blandnings farliga egenskaper med avseende på hälsofaror, miljöfaror och fysikaliska faror.

Läs mer om Klassificering.

Information i märkning och säkerhetsdatablad

Många kemiska produkter har farliga egenskaper som den som köper och använder produkterna behöver få information om.  Om du säljer kemiska produkter måste du informera om de farliga egenskaperna och hur man ska skydda sig själv och miljön. Informationen ska ges i form av märkning på förpackningen. För yrkesmässiga användare ska fördjupad information även ges i säkerhetsdatablad. Regler om säkerhetsdatablad finns i Reach-förordningen. För produkter som säljs i Sverige ska informationen såväl i märkningen som i säkerhetsdatabladen vara på svenska.

Läs mer om märkning på förpackningar.

Läs mer om säkerhetsdatablad.

Förpackning och förvaring

I CLP-förordningen finns regler för hur kemiska produkter som säljs ska förpackas så att människors hälsa och miljön inte kommer till skada. Till exempel finns regler om förpackningens utformning och att vissa produkter ska vara försedda med barnskyddande förslutning eller kännbar varningsmärkning. Om du säljer farliga kemiska produkter ska du se till att förpackningarna uppfyller kraven i CLP och att de förvaras på rätt sätt.

Läs mer om förpackning och förvaring.

Anmälan till Echas klassificerings- och märkningsregister

Om du tillverkar ämnen eller importerar ämnen eller blandningar ska du anmäla dina ämnen till den europeiska kemikaliemyndigheten Echas klassificerings- och märkningsregister. Du ska anmäla ämnena inom en månad från det att ämnena släppts ut på marknaden.

Faktablad om anmälan till klassificerings- och märkningsregistret.

Ansvarig myndighet

I Sverige är Kemikalieinspektionen den ansvariga myndigheten för CLP. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, stödjer oss i frågor om kemiska produkters fysikaliska faror, som till exempel brand- och explosionsfaror. På EU-nivå ansvarar den europeiska kemikaliemyndigheten Echa för CLP-förordningen.

Echas inledande vägledning om CLP-förordningen.

Genom vår frågetjänst, Fråga Kemikalieinspektionen, kan du se vanliga frågor och svar om CLP och även ställa frågor till oss.

Gå till Fråga Kemikalieinspektionen.