Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Många kemiska produkter har farliga egenskaper som den som hanterar produkten behöver få information om. Alla kemiska produkter som säljs, överlåts eller importeras ska därför vara klassificerade med avseende på sina fysikaliska faror, hälsofaror och miljöfaror. Regler om klassificering av kemiska ämnen och blandningar finns i avdelning II i CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008, som gäller i hela EU.

Klassificering av kemikalier talar om hur farliga de är, till exempel mycket giftig vid inandning. Om de farliga kemikalierna utgör ett problem beror på risken för att människor och miljö kommer till skada, vilket i sin tur beror på hur kemikalierna förpackas, transporteras och hanteras i övrigt.

Hur en kemikalie är klassificerad är därför viktigt information som ligger till grund för ett nätverk av EU-lagar som reglerar på vilket sätt dessa farliga kemikalier får användas.

Vad måste du göra?

Är du tillverkare, importör eller nedströmsanvändare måste du klassificera ämnen och blandningar enligt CLP-förordningen.

Klassificering innebär att på ett systematiskt sätt ta reda på en produkts farliga egenskaper med avseende på hälsofaror, miljöfaror och fysikaliska faror som till exempel brand- och explosionsfara. De olika farorna är uppdelade i faroklasser som beskriver typ av fara, som exempelvis ”Akut toxicitet” eller ”Brandfarliga vätskor”. Faroklasserna är i sin tur uppdelade i kategorier som beskriver graden av fara.

Observera att klassificering bygger strikt på farliga egenskaper och tar alltså inte hänsyn till hur ämnet eller blandningen är tänkt att användas eller risk för exponering. Regler om klassificering av kemiska ämnen och blandningar och kriterierna för klassificering finns i avdelning II respektive bilaga I till CLP.

Om du importerar en blandning från ett land utanför EU ska du anmäla de ingående ämnen som bidrar till att blandningen klassificeras som farlig.

Du ska också anmäla om du tillverkar eller importerar ett ämne som klassificeras som farligt.

Det ska du göra till Echas klassificerings- och märkningsregister inom en månad från det att du har importerat eller överlåtit produkten.

Här kan du läsa mer om anmälan till klassificerings- och märkningsregistret.

Läs mer om CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008.

Bindande klassificering och märkning

För vissa ämnen har myndigheterna beslutat om en klassificering och märkning som måste tillämpas av leverantörerna av ämnet (som sådant eller i en blandning). Förteckningen över ämnen med bindande EU-gemensam klassificering och märkning finns i bilaga VI till CLP-förordningen. Bilagan uppdateras fortlöpande och informationen finns med i den europeiska kemikaliemyndigheten Echas klassificerings- och märkningsregister.

Läs mer om Echas klassificerings- och märkningsregister.

Företagens egenklassificering

Även företagens egenklassificering finns med i klassificerings- och märkningsregistret. För ämnen som inte har en klassificering upptagen i bilaga VI gäller att företagen själva ska klassificera och märka ämnet med hjälp av kriterierna i CLP, så kallad egenklassificering. Samma sak gäller för de faroklasser som inte omfattas av den bindande klassificeringen för ett visst ämne i bilaga VI.

Läs mer om Echas klassificerings- och märkningsregister.

Vägledning och hjälp

Echa har publicerat en rad vägledningsdokument kopplade till CLP varav ett par är särskilt viktiga för klassificering av ämnen och blandningar:

  • Inledande vägledning om CLP-förordningen.
    (Förklarar systemet inklusive roller och skyldigheter och varför vi har det. Riktar sig särskilt till företagsledningen. Finns på svenska.)
  • Vägledning om tillämpning av CLP-kriterierna.
    (Går igenom kriterierna klass för klass och visar även på många olika exempel på klassificeringar. För den som ska klassificera ämnen och blandningar. Finns endast på engelska.)

Echas vägledningsdokument kopplade till CLP

Genom vår frågetjänst, Fråga Kemikalieinspektionen, kan du se vanliga frågor och svar om CLP och även ställa frågor till oss.

Ytterligare stöd för klassificering av blandningar

Om du importerar blandningar till EU/EES (gäller även vid import för egen användning) eller är formulerare av blandningar, alltså om du framställer blandningar, ansvarar du för klassificering av den blandning du släpper ut på marknaden i enlighet med CLP.

Echa har tagit fram nya webbsidor som stöd för dig som behöver klassificera om dina blandningar för att uppfylla kraven i CLP-förordningen. Informationen guidar dig genom olika steg i processen.

Ett annat hjälpmedel är Echas klassificerings- och märkningsregister. Det innehåller både EU:s klassificeringar för ämnen som är listade i CLP, som alla måste följa, och företagens klassificeringar av ämnen som de har släppt ut på den europeiska marknaden.

Echas webbsidor som stöd för dig som behöver klassificera om dina blandningar.

Echas klassificerings- och märkningsregister.

Faktablad om klassificering och märkning enligt CLP.