Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Glyfosat är det vanligaste verksamma ämnet i växtskyddsmedel som används i Sverige. Under 2017 pågår en omprövning på EU-nivå av glyfosat som verksamt ämne i växtskyddsmedel. Här har vi samlat svar på några frågor om glyfosat och om EU-processen.

Hur används glyfosat och hur fungerar prövningsprocessen inom EU?

Glyfosat är ett verksamt ämne i växtskyddsmedel som främst används för ogräsbekämpning på jordbruksmark på våren före grödornas uppkomst, och på hösten efter skörden. Ämnet ingår i ett 20-tal godkända växtskyddsmedel i Sverige, de flesta är bara för yrkesmässig användning men några får även användas av konsumenter. Den årliga försäljningen av glyfosat i Sverige är mellan 600 och 700 ton. Det innebär att glyfosat är det vanligaste verksamma ämnet i växtskyddsmedel i Sverige.

Arbetet med prövning av godkännande för växtskyddsmedel sker genom ett harmoniserat förfarande inom EU. För att glyfosat ska få användas i ett växtskyddsmedel måste det vara godkänt som verksamt ämne på EU-nivå enligt EU:s växtskyddsmedelsförordning. Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, genomför en oberoende riskbedömning av verksamma ämnen enligt förordningen, men det slutliga beslutet om godkännande tas av EU-kommissionen.

Varje växtskyddsmedel som innehåller glyfosat måste därefter vara godkänt i varje land där det ska användas. Glyfosat ingår i godkända växtskyddsmedel i alla EU:s medlemsländer.

Vad gäller för växtskyddsmedel med glyfosat som är godkända i Sverige?

I Sverige är det Kemikalieinspektionen som beslutar om godkännande för växtskyddsmedel. Kemikalieinspektionen har sedan tidigare infört begränsningar i användningen av växtskyddsmedel som innehåller glyfosat. Syftet har bland annat varit att minska risken för förorening av vattenmiljön och att förhindra onödiga rester av glyfosat i livsmedel. I Sverige finns inga växtskyddsmedel med glyfosat godkända för användning strax före skörd av spannmål, något som har inneburit en kraftigt minskad exponering för glyfosat för svenska konsumenter.

Växtskyddsmedel med glyfosat som säljs till privatpersoner är kraftigt utspädda blandningar, vilket minskar exponeringen för de som använder medlen. För användningen gäller dessutom särskilda villkor om skyddsavstånd till brunnar och vattendrag.

Kemikalieinspektionen har under våren 2017 administrativt förlängt produktgodkännanden till den 31 december 2018 för de medel i Sverige som innehåller glyfosat som verksamt ämne och som företagen har sökt förlängning för. Besluten är tagna i  avvaktan på EU-kommissionens beslut om fortsatt godkännande för glyfosat som verksamt ämne.

Tillsatsämnet POEA (talgamin) får sedan augusti 2016 inte finnas i växtskyddsmedel med glyfosat. Kemikalieinspektionen omprövade och beslutade därför under hösten 2016 om återkallande av produktgodkännanden för elva växtskyddsmedel som innehåller glyfosat och talgamin. Utfasningstider har beslutats för alla medel utom två, vilket innebär att medlen fick säljas och distribueras till och med den 31 mars 2017 och får fortsatt användas, bortskaffas samt lagras till och med den 31 mars 2018.

Vad har hittills hänt i EU-processen för glyfosat?

I maj 2016 lämnade Tyskland ett förslag till Europeiska kemikaliemyndigheten, Echa, om klassificering av ämnet glyfosat. Förslaget följdes av ett offentligt samråd och därefter började Echas riskbedömningskommitté att utarbeta en rekommendation om klassificering. Riskbedömningskommitténs yttrande presenterades den 15 mars 2017 och har lämnats till EU-kommissionen.

Yttrandet från riskbedömningskommittén rekommenderar att EU ska behålla samma klassificering av ämnet glyfosat som tidigare, och innehåller slutsatsen att det saknas tillräckligt vetenskapligt underlag för att klassificera ämnet glyfosat som cancerframkallande. Riskbedömningskommitténs yttrande ingår i underlaget för EU-kommissionen och EU:s medlemsländer när beslut ska tas om man ska förlänga godkännandet för glyfosat som verksamt ämne i växtskyddsmedel. Yttrandet skickades i juni 2017 till EU-kommissionen och finns också tillgängligt hos Echa.

I avvaktan på Echas arbete förlängde EU-kommissionen i juni 2016 godkännandeperioden för glyfosat till antingen sex månader efter den dag då EU-kommissionen tar emot ett yttrande från Echas kommitté för riskbedömning, eller som längst till och med den 31 december 2017.

I augusti 2016 beslutade EU-kommissionen också om en ändring av villkoren för godkännandet av det verksamma ämnet glyfosat. Ett av de nya villkoren innebär att tillsatsämnet POEA (talgamin) inte får finnas i växtskyddsmedel med glyfosat som verksamt ämne.

Vad gör Sverige i EU-processen för glyfosat?

Kemikalieinspektionen har deltagit i EU-processen om klassificering av glyfosat. Sverige som medlemsland deltar också i EU-kommissionens process för godkännande av glyfosat som verksamt ämne i växtskyddsmedel.

Kan glyfosat vara cancerframkallande?

Inom EU är det den Europeiska kemikaliemyndigheten, Echa, som granskar om ämnen uppfyller kraven för att klassificeras för farliga egenskaper inom EU, och i så fall i vilken faroklass och farokategori. Klassificering sker i enlighet med kriterier som finns i EU:s förordning om klassificering och märkning (CLP-förordningen).

I mars 2017 kom Echas riskbedömningskommitté, RAC, med ett yttrande med slutsatsen att det tillgängliga vetenskapliga underlaget inte uppfyller kriterierna för att klassificera ämnet glyfosat som cancerframkallande. Riskbedömningskommittén rekommenderar att EU ska behålla samma klassificering av ämnet glyfosat som tidigare, det vill säga som ett ämne som orsakar allvarliga ögonskador och är giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. På Echas webbplats finns mer information om riskbedömningskommitténs slutsatser.

Tidigare har International Agency for Research on Cancer, IARC, publicerat en rapport i juli 2015 med den samlade slutsatsen att glyfosat troligen är cancerframkallande. IARC är specialiserat på cancerforskning och lyder under World Health Organisation, WHO.

Majoriteten i en expertgrupp med representanter från flera av EU:s medlemsländer och den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, kom dock i november 2015 fram till slutsatsen att det är osannolikt att glyfosat vid användning som verksamt ämne i växtskyddsmedel skulle framkalla cancer hos människor . I en rapport från ett gemensamt möte i maj 2016 mellan FN-organen WHO och FAO (FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation) drogs också slutsatsen att glyfosat via kosten inte är cancerframkallande för människor.