Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Växtskyddsmedel som innehåller neonikotinoider

EU-kommissionen har beslutat om ett utökat förbud mot växtskyddsmedel med vissa verksamma ämnen som tillhör gruppen neonikotinoider. Det innebär att växtskyddsmedel med de tre ämnena imidakloprid, klotianidin eller tiametoxam bara kommer att få användas i permanenta växthus.

Utökat förbud mot neonikotinoider

EU-kommissionen beslutade den 29 maj 2018 om ett utökat förbud mot växtskyddsmedel med neonikotinoider. Det utökade förbudet innebär att växtskyddsmedel som innehåller något av de tre ämnena imidakloprid, klotianidin och tiametoxam bara kommer att få användas i permanenta växthus eller för behandling av utsäde som ska användas i permanenta växthus. Den behandlade grödan måste också stanna hela sin livscykel i växthuset.

Sedan tidigare finns ett förbud mot de tre neonikotinoiderna när det gäller användning i blommande grödor som är lockande för bin, exempelvis rapsodlingar, men det utökade förbudet kommer att gälla all användning av ämnena utomhus. Det innebär också att behandlade växter eller utsäde inte kommer att få flyttas ut ur växthusen.

EU-kommissionen har beslutat att medlemsländerna ska ändra eller återkalla godkännanden för de produkter som innehåller något av de tre ämnena senast från den 19 september 2018. Kommissionen har också beslutat att medlemsländerna får bevilja en anståndsperiod på maximalt 3 månader, det vill säga som längst till den 19 december 2018.  

Under sommaren 2018 kommer Kemikalieinspektionen därför att ompröva svenska godkännanden för berörda produkter. För närvarande finns det sju växtskyddsmedel, som innehåller imidakloprid, och ett växtskyddsmedel med tiametoxam, godkända i Sverige. Kemikalieinspektionen kommer att kontakta och informera de företag som berörs. 

Det utökade förbudet innebär även att utsäde, som har behandlats med något av de tre ämnena, bara kommer att få släppas ut på marknaden för användning i permanenta växthus och om grödan stannar där hela sin livscykel. Det utökade förbudet för redan behandlat utsäde kommer att gälla från den 19 december 2018. 

Förordning som begränsar användning av ämnet imidakloprid 

Förordning som begränsar användning av ämnet klotianidin

Förordning som begränsar användning av ämnet tiametoxam

Här kan du läsa mer om neonikotinoider hos EU-kommissionen (på engelska).

Europeiska livsmedelsmyndigheten EFSAs pressmeddelande om riskbedömningarna (på engelska).

 

Växtskyddsmedel i Sverige som berörs av beslutet

Växtskyddsmedel med imidakloprid, produktnamn och regnr

 • Gaucho WS 70           4288
 • Confidor WG 70        4455
 • Merit Forest WG       4605
 • Warrant 700 WG       4758 
 • Amigo FS 350           5250
 • Prestige FS 370         5376
 • Merit Turf                  5366

Växtskyddsmedel med tiametoxam, produktnamn och regnr

 • Cruiser 600 FS SB    5028

Tidigare förbud inom EU

EU-kommissionen beslutade redan i maj 2013 att begränsa användningen av tre verksamma ämnen som tillhör gruppen neonikotinoider. Det gäller ämnena klotianidin, imidakloprid och tiametoxam. Beslutet finns i förordning (EG) nr 485/2013.

Förordning (EG) nr 485/2013.

De tidigare begränsningarna trädde i kraft den 1 december 2013. EU-kommissionen förband sig då att inleda en översyn av förbudet. Den översynen är nu avslutad och har resulterat i det utökade förbudet. Bakgrunden till att dessa ämnen begränsas är ett stort antal rapporter om omfattande bidöd i Europa. Ämnenas negativa påverkan på bin har identifierats som en av flera orsaker till nedgången i antal bin.

Tidigare begränsningar innebar att växtskyddsmedel som innehåller något av de tre ämnena inte har fått användas i grödor som är attraktiva för bin och andra pollinerare. Handel med betat utsäde för sådana grödor berördes också av begränsningen, eftersom sådant utsäde som betats med något av dessa ämnen inte har fått släppas ut på marknaden eller användas på den europeiska marknaden. 

Kemikalieinspektionens tolkning av möjlighet till dispens från begränsningen avseende betat utsäde

Enligt förbudet i EU-kommissionens förordning (EU) 485/2013 får visst utsäde som behandlats med något av ämnena klotianidin, imidakloprid eller tiametoxam inte släppas ut på marknaden eller användas.

I förordning (EG) nr 1107/2009 finns möjlighet till undantag från det grundläggande kravet på godkännande av växtskyddsmedel genom dispens. Kemikalieinspektionens tolkning är dock att dispensförfarandet inte är tillämpligt vad gäller utsäde som omfattas av EU-kommissionens förbud. Detta beror på att möjligheten till dispens tar sikte på växtskyddsmedel och inte betat utsäde.

Märkning av växtskyddsmedel som är skadliga för bin

Om det i märkningen finns krav på åtgärder till skydd för pollinerande insekter så är medlet skadligt för bin. Om någon eller några av nedanstående fraser förekommer i märkningen bör man betrakta medlet som särskilt skadligt för pollinerande insekter.

 • Växtskyddsmedlet får inte spridas där pollinerande insekter aktivt söker efter föda.
 • För att skydda bin och andra pollinerande insekter, använd inte denna produkt på blommande gröda.
 • Avlägsna eller täck över bikupor som är placerade i fältet tills sprutvätskan har torkat in.
 • Om bikupor utanför fältet kan exponeras vid spridning ska ett vindanpassat skyddsavstånd bestämmas med hjälp av Hjälpredan för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd. Hjälpredan finns på webbplatsen Säkert växtskydd.
 • Produkten får inte användas om det är risk för daggbildning.
 • Ta bort kolonier av pollinerande insekter eller stäng till ingången till boet innan spridning av växtskyddsmedlet. Insekterna får återintroduceras i odlingen 3 dagar efter behandlingen (gäller användning i växthus).