Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Växtskyddsmedel som innehåller neonikotinoider

Sedan år 2013 finns det inom EU ett förbud mot användning av växtskyddsmedel som innehåller tre verksamma ämnen som tillhör gruppen neonikotinoider. Förbudet gäller för vissa grödor och beror på att ämnena är skadliga för bin.

Förbud inom EU mot neonikotinoider

EU-kommissionen beslutade i maj 2013 att begränsa användningen av tre verksamma ämnen som tillhör gruppen neonikotinoider. Det gäller ämnena klotianidin, imidakloprid och tiametoxam. Beslutet finns i förordning (EG) nr 485/2013.

Förordning (EG) nr 485/2013.

Begränsningarna trädde i kraft den 1 december 2013. EU-kommissionen har förbundit sig att inleda en översyn av förbudet inom två år efter detta datum. Den översynen pågår för närvarande, men själva beslutet är inte begränsat i tiden. Bakgrunden till att dessa ämnen begränsas är ett stort antal rapporter om omfattande bidöd i Europa och en riskbedömning gjord av den Europeiska livsmedelsmyndigheten EFSA. Ämnenas negativa påverkan på bin har identifierats som en av flera orsaker till nedgången i antal bin.

Begränsningen innebär att växtskyddsmedel som innehåller något av de tre ämnena inte får användas i grödor som är attraktiva för bin och andra pollinerare. I förordningen finns de grödor som berörs av begränsningen listade. Det finns dock vissa undantag för användning av ämnena. Begränsningen innebär också att växtskyddsmedel som innehåller dessa ämnen endast får användas yrkesmässigt.

Handel med betat utsäde berörs av begränsningen eftersom utsäde som betats med något av dessa ämnen, och som är förbjuden, inte får släppas ut på marknaden eller användas på den europeiska marknaden. Det innebär bland annat att det inte är möjligt att få svenskt rapsutsäde betat i en annan medlemsstat eftersom begränsningen gäller i hela EU.

Begränsningen har inneburit att produktgodkännande i Sverige har påverkats genom att de antingen har återkallats eller fått ändrade användningsvillkor.

Kemikalieinspektionens tolkning av möjlighet till dispens från begränsningen avseende betat utsäde

Enligt förbudet i EU-kommissionens förordning (EU) 485/2013 får utsäde som behandlats med något av ämnena klotianidin, imidakloprid eller tiametoxam inte släppas ut på marknaden eller användas.

I förordning (EG) nr 1107/2009 finns möjlighet till undantag från det grundläggande kravet på godkännande av växtskyddsmedel genom dispens. Kemikalieinspektionens tolkning är dock att dispensförfarandet inte är tillämpligt vad gäller utsäde som omfattas av EU-kommissionens förbud. Detta beror på att möjligheten till dispens tar sikte på växtskyddsmedel och inte betat utsäde.

Märkning av växtskyddsmedel som är skadliga för bin

Om det i märkningen finns krav på åtgärder till skydd för pollinerande insekter så är medlet skadligt för bin. Åtgärder som indikerar att medlet är skadligt för bin och andra pollinerande insekter är följande:

  • Växtskyddsmedlet får inte spridas där pollinerande insekter aktivt söker efter föda
  • För att skydda bin och andra pollinerande insekter, använd inte denna produkt på blommande gröda
  • Avlägsna eller täck över bikupor som är placerade i fältet tills sprutvätskan har torkat in
  • Om bikupor utanför fältet kan exponeras vid spridning ska ett vindanpassat skyddsavstånd bestämmas med hjälp av Hjälpredan för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd.
    Hjälpredan finns på webbplatsen Säkert växtskydd.
  • Produkten får inte användas om det är risk för daggbildning
  • Ta bort kolonier av pollinerande insekter eller stäng till ingången till boet innan spridning av växtskyddsmedlet. Insekterna får återintroduceras i odlingen 3 dagar efter behandlingen (gäller användning i växthus). 

Om någon eller några av ovanstående fraser förekommer i märkningen bör man betrakta medlet som särskilt skadligt för pollinerande insekter.