Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Dispenser för växtskyddsmedel

Kemikalieinspektionen kan besluta om dispens från kravet på produktgodkännande för ett växtskyddsmedel antingen vid en nödsituation, eller för forskning och utveckling.

Dispens vid nödsituation

En dispens vid nödsituation får endast gälla för begränsad och kontrollerad användning av ett växtskyddsmedel i högst 120 dagar. Dispensmöjligheten är ett undantag som endast får användas i särskilda fall när vissa förutsättningar är uppfyllda.

En förutsättning för att kunna bevilja en dispens är att medlet är nödvändigt på grund av en fara har uppstått. Om du ska söka om en dispens behöver du kunna visa att en fara föreligger och att faran inte kan avvärjas på annat rimligt sätt än genom att använda ett specifikt växtskyddsmedel. Om medlet ska användas på ätliga grödor eller fodergrödor behöver du också redovisa data om resthalter.

Vid prövning av en dispensansökan ska Kemikalieinspektionen ta ställning till följande:

  • Ansökan ska röra sig om ett särskilt fall.
  • Det ska föreligga en fara.
  • Åtgärden att bevilja en dispens ska vara nödvändig för att avvärja faran.
  • Faran ska inte kunna avvärjas på annat rimligt sätt än genom en dispens.

Använd blanketten MIP-0019-S för att ansöka om dispens vid nödsituation.

Vägledning för ansökan om dispens vid nödsituation.

Normalt kan en nöddispens bara beviljas en gång för samma ändamål och medel, eller i särskilda fall ett fåtal gånger. En nöddispens ska vara en kortsiktig lösning på ett akut problem. Möjligheten för Kemikalieinspektionen att bevilja upprepade dispenser är begränsad och ska undvikas så långt det är möjligt. Upprepade dispenser riskerar att underminera syftet med lagkravet att växtskyddsmedel ska vara godkända.

Det finns andra möjligheter att mer långsiktigt åtgärda återkommande problem. Exempelvis kan både leverantörer och andra aktörer inom växtproduktionen istället ansöka om ett ömsesidigt erkännande eller ett så kallat utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA).

Här kan du läsa mer om ömsesidigt erkännande. 

Här kan du läsa mer om UPMA.

Även andra än den som sökt om dispensen får använda medlet i motsvarande situationer som den beslutade dispensen gäller för.

En dispens kan ges för ett växtskyddsmedel som inte är produktgodkänt, men också för en gröda eller ett användningsområde som inte ingår i ett befintligt produktgodkännande.

Dispens forskning och utveckling

Det finns även möjlighet att ansöka om dispens från kravet på produktgodkännande av ett växtskyddsmedel för experiment eller tester i forsknings- eller utvecklingssyfte. Ansökan ska innehålla alla tillgängliga uppgifter för att det ska vara möjligt att göra en bedömning av eventuella effekter på människors och djurs hälsa eller miljön. Kemikalieinspektionen bedömer uppgifterna och beviljar tillstånd för försöksändamål i Sverige.

I tillståndet kan det beslutas om begränsningar av de mängder som får användas och de områden som får behandlas. Tillståndet kan också vara förenat med ytterligare villkor för att förhindra skadliga effekter på människors och djurs hälsa eller oacceptabla negativa effekter på miljön. Ett exempel är att förhindra att livsmedel och foder som innehåller resthalter kommer in i livsmedelskedjan.

Använd blanketten MIP-0020-S för att ansöka om dispens för forskning och utveckling.