Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Ansökan för växtskyddsmedel som inte är godkända i Sverige

För att få släppa ut ett växtskyddsmedel på den svenska marknaden behöver produkten vara godkänd i Sverige. Du kan ansöka om nytt produktgodkännande enligt zonsamarbete eller genom ett så kallat ömsesidigt erkännande. Du kan också ansöka om tillstånd för parallellhandel.

Nytt produktgodkännande

Om du vill släppa ut ett växtskyddsmedel på den svenska marknaden måste produkten godkännas av Kemikalieinspektionen. För att produkten ska kunna bli godkänd måste först det verksamma ämnet vara godkänt inom EU.

I EU:s Pesticide database kan du se om ett verksamt ämne är godkänt.

Du kan ansöka om nytt produktgodkännande antingen enligt zonsamarbete eller genom ömsesidigt erkännande.

Ansökan enligt zonsamarbete

En ansökan om nytt produktgodkännande enligt zonsamarbetet hanteras inom det samarbete som sker inom olika zoner av EU. Sverige ingår i EU:s norra zon, tillsammans med Danmark, Estland, Lettland och Litauen. Norge ingår också i samarbetet i den norra zonen.

Zonsamarbetet innebär att en medlemsstat utvärderar underlaget för en ansökan och gör en riskbedömning för hela zonen. Baserat på den riskbedömningen beslutar sedan varje medlemsstat om växtskyddsmedlet ska godkännas utifrån en ansökan för det egna landet.

Ansökan genom ömsesidigt erkännande

Det finns möjlighet att ansöka om ett nytt produktgodkännande i Sverige genom så kallat ömsesidigt erkännande. Vanligtvis görs en sådan ansökan för ett växtskyddsmedel som redan är godkänt i ett land i den norra zonen, men det går också att göra för ett växtskyddsmedel som är godkänt i en annan zon inom EU.

En ansökan om ömsesidigt erkännande ska gälla för samma produkt och för samma användning som det ursprungliga produktgodkännandet. Jordbruks-, växtskydds- och miljöförhållanden, inklusive klimatförhållanden, ska också vara jämförbara i Sverige och i den medlemsstat där växtskyddsmedlet är godkänt, den så kallade referensmedlemsstaten.

Du kan ansöka om ömsesidigt erkännande om du är den som innehar ett produktgodkännande i en annan medlemsstat. Officiella eller vetenskapliga organ och jordbruksorganisationer kan också ansöka, om de kan visa att användningen är av allmänt intresse i Sverige.

Använd blanketten MIP-0012-E för att ansöka om nytt produktgodkännande enligt zonsamarbetet eller genom ömsesidigt erkännande.

Mall för att utforma en så kallad draft Registration Report (dRR) – version 2015.

Vägledning för ansökan i den norra zonen 2017 (på engelska).

Vägledning om krav på effektivitetsdata för utvärdering i den norra zonen (engelska).

Vägledning för ansökan genom ömsesidigt erkännande i Sverige.

Fler vägledningar hos Europeiska kommissionen.

Tillstånd för parallellhandel

Du kan få ett så kallat parallellhandelstillstånd i Sverige för ett växtskyddsmedel som är godkänt i ett annat EU-land om det är identiskt med ett medel som redan är godkänt i Sverige. Innehavaren av ett parallellhandelstillstånd får importera och sälja ett sådant medel på den svenska marknaden.

Ett tillstånd för parallellhandel gäller för samma period som godkännandet för den produkt som redan är godkänd i Sverige, den så kallade referensprodukten. De användningsområden och övriga villkor som gäller för referensprodukten gäller också för produkten som tillståndet för parallellhandel avser.

Ett växtskyddsmedel betraktas som identiskt med referensprodukten om

  • det är tillverkat av samma eller ett anknutet företag, eller på licens med identiska tillverkningsprocesser
  • det har identiska verksamma ämnen, skyddsämnen och så kallade synergister i specifikationen samt identisk halt och beredningsform
  • det innehåller samma eller likvärdiga tillsatsämnen och har samma förpackningsmaterial eller form som garanterar produktens säkerhet när det gäller människors eller djurs hälsa eller miljön.

Uppgifter om produkter som är godkända i Sverige hittar du i bekämpningsmedelsregistret.

Använd blanketten MIP-0017-S för att ansöka om parallellhandelstillstånd.