Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Ansökan för växtskyddsmedel som är godkända i Sverige

Om du har ett växtskyddsmedel som redan är godkänt i Sverige kan du ansöka om förnyat produktgodkännande, ändringar av produktgodkännande eller om att återkalla ett produktgodkännande. Det finns också möjlighet att ansöka om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde, så kallad UPMA.

I bekämpningsmedelsregistret kan du söka uppgifter om alla växtskyddsmedel som är eller har varit godkända att använda och släppa ut på marknaden i Sverige. Om produkten inte finns i registret kan det bero på att den aldrig varit godkänd i Sverige.

Förnya ett produktgodkännande

Produktgodkännanden för växtskyddsmedel är tidsbegränsade och medlets godkännande beror av det verksamma ämnets godkännande inom EU. Innan ditt godkännande går ut behöver du därför ansöka om ett förnyat produktgodkännande för att få fortsätta att släppa ut din produkt på den svenska marknaden. Ansökan ska göras inom tre månader efter det att godkännandet för det verksamma ämnet har blivit förnyat, men redan innan du gör själva ansökan är det viktigt med en föranmälan och dialog med den myndighet som ska utvärdera ansökan.

Här kan du läsa mer om hur föranmälan och ansökan går till och hur de ska utformas enligt de vägledningar som finns.

Ändra ett produktgodkännande

Om du behöver ändra något som gäller för produktgodkännandet av ditt växtskyddsmedel måste du ansöka om en ändring av produktgodkännandet. En ändring kan bland annat vara att ett användningsområde ska tas bort eller läggas till.

Använd blanketten MIP-0016-S för att ansöka om ändring av ett produktgodkännande.

Återkalla ett produktgodkännande

Om du vill återkalla ditt produktgodkännande ska du ansöka om detta. I ansökan ska du ange skälen till att du begär att produktgodkännandet återkallas.

Använd blanketten MIP-0016-S för att ansöka om att återkalla ett produktgodkännande.

Utvidga ett produktgodkännande för mindre användningsområden (UPMA)

Det finns möjlighet att ansöka om att utvidga ett produktgodkännande för ett eller flera mindre användningsområden som inte produktgodkännandet redan omfattar. En sådan utvidgning kallas UPMA, vilket står för utvidgning av produktgodkännande för mindre användningsområde.

Ett mindre användningsområde för växtskyddsmedel kan exempelvis vara grödor som odlas i liten omfattning med en liten total areal. Det kan också vara grödor som odlas i stor omfattning med en stor total areal, men med ett växtskyddsproblem som uppträder sällan eller i en mycket begränsad del av odlingen.

Du kan ansöka om UPMA om du är eller representerar

  • den som innehar produktgodkännandet
  • ett officiellt eller vetenskapligt organ på jordbruksområdet
  • en jordbruksorganisation
  • en yrkesmässig användare.

En beviljad UPMA kan sedan nyttjas av alla som använder växtskyddsmedlet.

Använd blanketten MIP-0023-S för att ansöka om UPMA.

Vad kan vara ett mindre användningsområde?

Antalet möjliga kombinationer av grödor och skadegörare är stort. Därför fattar Kemikalieinspektionen beslut om UPMA från fall till fall, utifrån de förutsättningar som gäller i varje enskilt ärende.

För att få vägledning om vad som kan betraktats som ett mindre användningsområde går det att ta fram en lista på alla gällande beslut om UPMA. Du kan ta fram listan i vårt bekämpningsmedelsregister genom att använda sökingången ”UPMA” och söka på ”Alla”. Träfflistan som du får går att exportera till Excel-format.

Gå till bekämpningsmedelsregistret

Det finns också en lista över stora användningsområden som kan ge vägledning om användningar som inte kan betraktas som mindre användningsområden. Listan visar vanliga växtskyddsproblem i lantbruksgrödor som odlas i stor omfattning. Observera att listan inte betyder att alla andra användningar betraktas som mindre användningsområden.

Lista över stora användningsområden.

Tillstånd för parallellhandel

Du kan läsa mer om tillstånd för parallellhandel på sidan om ansökan för växtskyddsmedel som inte är godkända i Sverige.