Frågor och svar om förslag till bred PFAS-begränsning

Innehållsförteckning:

Här har vi samlat frågor och svar om vårt förslag till en bred begränsning av PFAS. Frågorna riktar sig främst till företagare och privatpersoner.

Aktuellt om förslaget

Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) har fått in ett stort antal kommentarer på förslaget till en bred begränsning av PFAS. Nu sammanträder Echas vetenskapliga kommitté för riskbedömning (RAC) och för socioekonomisk analys (SEAC) för att utvärdera begränsningsförslaget tillsammans med kommentarerna. Dessa sammanträden kommer ha fokus på olika sektorer som påverkas av förslaget. Läs mer på Echas webbplats (på engelska) Länk till annan webbplats.

Samtidigt uppdaterar de fem nationella myndigheterna i Sverige, Danmark, Nederländerna, Norge och Tyskland, bakgrundsdokumentet som ligger till grund för begränsningsförslaget utifrån de kommentarer som kommit in.
Arbetet kommer att leda till uppdateringar av det ursprungliga förslaget, exempelvis i form av nya eller ändrade undantag, som sedan utvärderas av Echas vetenskapliga kommittéer.

Bakgrund till förslaget

PFAS-kemikalierna finns överallt i vår miljö, i vatten, växter, djur och människor. Det är ämnen som sprider sig lätt i luft och vatten och de är dessutom extremt svåra att bryta ner. När ämnena väl finns i miljön och i vårt vatten är det mycket svårt att få bort dem. Om utsläpp av PFAS till miljön fortsätter obehindrat så kommer människor och djur att utsättas för ökande mängder PFAS tills exponeringen når en sådan nivå att negativa hälsoeffekter blir oundvikliga.

Det förslag vi nu lägger fram innebär en begränsning av i princip samtliga PFAS-ämnen. Det handlar om mer än 10 000 ämnen som används brett i samhället, i allt från kläder till kylskåp. Om det här begränsningsförslaget går igenom kommer PFAS-utsläppen att minska med 95% och på sikt upphöra helt.

De PFAS-ämnen vi vet mest om är PFOS och PFOA. De är misstänkt cancerframkallande, kan orsaka fosterskador samt skador på immunförsvaret och inre organ. Vissa PFAS kan också vara hormonstörande och orsaka allvarliga skador i miljön. De är dessutom extremt svåra att bryta ner i miljön. Den forskning som finns om ämnena visar att det finns starka skäl att anta att alla PFAS-ämnen har liknande egenskaper.

PFAS-kemikalierna finns överallt i vår miljö, i vatten, växter, djur och människor. De bryts aldrig ner helt och har redan orsakat stora problem med till exempel förorenat dricksvatten på flera håll i Europa.

Idag har vi utsläpp på runt 75 000 ton årligen i EU- och EES-länderna. I Sverige är det cirka 3000 ton per år som släpps ut. Om det här förslaget går igenom skulle utsläppen minska med 95 procent och på sikt skulle de försvinna helt.

Vi föreslår att alla PFAS-ämnen ska begränsas. Det gör vi eftersom det finns goda skäl att anta att alla PFAS-ämnen har samma eller liknande problematiska egenskaper.

Några få PFAS-ämnen som är helt nedbrytbara är undantagna i förslaget. Vi föreslår också att vissa specifika användningar ska vara tillåtna under en övergångsperiod. Då handlar det om användningar där de fyller en viktig funktion till exempel inom medicinteknik, skyddskläder och skyddsutrustning.

De PFAS-ämnen vi vet mest om är PFOS och PFOA. De är misstänkt cancerframkallande och kan orsaka fosterskador samt skador på immunförsvaret, levern och andra inre organ. Vissa PFAS vet vi också kan vara hormonstörande och orsaka allvarliga skador i miljön.

Alla PFAS är extremt svåra att bryta ner fullständigt i miljön vilket innebär att när de väl finns i mark och vatten är det mycket svårt att få bort dem. Alla de PFAS som har studerats har liknande egenskaper eller kan brytas ner till PFAS-ämnen som har sådana egenskaper. Därför finns det goda grunder att betrakta alla PFAS som farliga för människor och miljö.

Innehåll i förslaget

Förslaget innebär att den tillåtna halten av PFAS i produkter blir kraftigt begränsad. Det gäller för varor och kemiska produkter som tillverkas, importeras, används och säljs på den europeiska marknaden. Förslaget omfattar alla PFAS-ämnen med ett fåtal undantag. Vi föreslår också att vissa viktiga användningar ska kunna få ett tidsbegränsat undantag.

Läs mer om hur förslaget är utformat i dossiern hos den europeiska kemikaliemyndigheten, Echa. Länk till annan webbplats.

Vi föreslår att alla PFAS-ämnen ska omfattas av begränsningen med några få undantag för PFAS-ämnen som går att bryta ner helt. Med alla PFAS-ämnen menar vi de ämnen som omfattas av den internationella organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD:s definition av PFAS. Länk till annan webbplats.

Vi föreslår också ett undantag för vissa specifika användningar av PFAS. Det handlar om användningar som fyller en viktig funktion till exempel inom medicinteknik, skyddskläder och skyddsutrustning.

Läs mer om vilka ämnen som omfattas av begränsningsförslaget i den kemiska definitionen i begränsningsdossiern på Echas webbplats. Länk till annan webbplats.

Några få PFAS-ämnen som går att bryta ner helt är undantagna från förslaget. Vi föreslår också ett undantag för vissa specifika användningar av PFAS. Det handlar om användningar där PFAS fyller en viktig funktion till exempel inom medicinteknik, skyddskläder och skyddsutrustning. Vi föreslår dock att undantagen ska vara tidsbegränsade. Som längst ska man kunna få undantag i tolv år.

Vi föreslår även att PFAS som används som verksamma ämnen i bekämpningsmedel är undantagna eftersom den användningen regleras i annan lagstiftning.

Det brukar ta några år att processa begränsningsförslag inom EU. Vi tror att begränsningen tidigast kan vara på plats år 2025. Därefter föreslår vi att det ska finnas en övergångsperiod på 18 månader för att företag och andra intressenter ska hinna anpassa sig.

För att ge företagen en möjlighet att anpassa sig till de nya kraven föreslår vi en övergångsperiod på 18 månader efter det att begränsningen har trätt i kraft.

Hur påverkar det här mig som företagare?

Det är inte alltid så lätt att veta om en produkt innehåller PFAS och därför är det viktigt att ha kontakt med sina leverantörer och fråga dem. För PFAS-ämnen som redan är reglerade så finns det exempellistor med CAS-nummer för identifiering, men dessa är inte uttömmande och det kan finnas PFAS på marknaden som inte täcks av dessa. Det är inte heller alltid som PFAS nämns i till exempel säkerhetsdatablad eftersom de ofta förekommer i låga koncentrationer.

Läs mer om hur du kan fråga och ställa krav på dina leverantörer i våra Tips till företag.

Om du vill söka efter specifika PFAS-ämnen kan du använda PRIO – ett verktyg för substitution.

Varor och produkter som innehåller PFAS får säljas fram till dess att en begränsning träder i kraft samt under en eventuell övergångsperiod.

Det kan vara bra att redan nu se över hur du kan ersätta PFAS i dina produkter. Det kan till exempel handla om att ersätta PFAS med ett annat ämne eller hitta en annan teknisk lösning för att uppnå en liknande funktion.

Läs mer om hur du kan arbeta med substitution.

Råd för substitution av PFAS hos Substitutionscentrum på RISE. Länk till annan webbplats.

Begränsningsförslaget kommer att utvärderas av den europeiska kemikaliemyndigheten, Echa. Parallellt med Echas utvärdering kommer det att hållas ett samråd där det finns möjlighet för alla intressenter att lämna synpunkter på förslaget. Samrådet startar den 22 mars och kommer att pågå till och med den 25 september. Till sist är det upp till EU-kommissionen att lägga fram ett lagförslag.

Läs mer om samrådet på Echas webbplats. Länk till annan webbplats.

Hur påverkar det här mig som privatperson?

De PFAS-ämnen vi vet mest om är PFOS och PFOA. De är misstänkt cancerframkallande, kan orsaka fosterskador samt skador på immunförsvaret och levern. Vissa PFAS kan också vara hormonstörande och orsaka allvarliga skador i miljön. De är dessutom extremt svåra att bryta ner i miljön. Den forskning som finns om ämnena visar att det finns starka skäl att anta att alla PFAS-ämnen har liknande egenskaper.

Om du har varor hemma som innehåller PFAS behöver du inte vara orolig eftersom de troligen innehåller väldigt låga halter PFAS. Det är framför allt de som arbetar med att tillverka PFAS-ämnena och de som tillverkar varor och material som innehåller PFAS som kan utsättas för skadliga halter.

Många PFAS är fett-, smuts- och vattenavvisande och används i impregnering av olika textilier, läder och livsmedelsförpackningar. Många har även egenskaper som gör dem användbara i till exempel rengöringsmedel, målarfärg, skidvalla och kosmetika. PFAS förekommer även i brandskum och i stekpannor med non-stickbeläggning samt i kylskåp och värmeväxlare. Mindre kända användningsområden för PFAS är smartphones och solceller samt att det förekommer i vissa byggnadsmaterial.

Läs mer om PFAS i vardagsvaror.

Det är inte så lätt att undvika PFAS eftersom ämnena ofta används i låga koncentrationer och inte nämns i varudeklarationen. I många konsumentprodukter används PFAS främst som en beläggning, för att göra kläder vattentäta, i stekpannor och kastruller med non-stick beläggning med mera. Om man vill undvika PFAS i varor som man köper är det bra att titta efter märkningar som PFC-fri eller fluorfri. Man kan också fråga i butiken där man handlar.

Läs mer om PFAS i vardagsvaror.

Som privatperson måste du inte slänga de varor och produkter med PFAS som du redan har hemma. Det går bra att fortsätta använda dem. Halterna av PFAS är vanligtvis så pass låga i konsumentprodukter att det inte är farligt att använda dem eller ha dem kvar hemma. När du använt dina saker så länge att de blivit slitna och du vill göra dig av med dem är det bra att lämna dem till en återvinningscentral.

Senast uppdaterad 14 juni 2024