Go Back

Vilket telefonnummer för nödsituationer ska man uppge i säkerhetsdatabladet?

I Sverige ska man ange telefonnumret till giftinformationscentralen (GIC).

Tänk på att även kontakta GIC för att skicka in de uppgifter om produkterna som de behöver ha för att kunna svara på frågor vid förgiftningsfall. För mer information om telefonnummer till GIC och vilken information GIC behöver, se https://giftinformation.se/nya-kemiska-produkter/ 

Regelreferens: Reach-förordningen, bilaga II punkt 1.4

Go Back