Go Back

Vem är skyldig att lämna uppgifter för giftinformation enligt Artikel 45 och bilaga VIII i CLP-förordningen?

Skyldigheten att lämna uppgifter för giftinformation enligt Artikel 45 och bilaga VIII gäller dig som tillverkar blandningar i syfte att sälja dem vidare eller importerar blandningar från ett land utanför EU/EES (oavsett om det är för eget bruk).

Kravet gäller blandningar som är klassificerade för en eller flera faroklasser för hälsofara eller fysikalisk fara. Kravet gäller alltså inte för rena ämnen.

En distributör har inga direkta skyldigheter att lämna uppgifter för giftinformation enligt Artikel 45 och bilaga VIII. Men den europeiska kemikaliemyndigheten Echa anser att distributörer kan vara indirekt skyldiga enligt artikel 4.10 i CLP (som innebär att blandningar som inte överensstämmer med kraven i CLP-förordningen inte får släppas ut på marknaden). I de fall en distributör byter namn på en produkt eller på annat vis märker om produkten, till exempel om denne säljer den produkten vidare i ett annat land inom EU/EES, behöver distributören först se till att relevant ny information om produkten finns tillgänglig hos utsett organ i det landet. I sådana fall kan distributören behöva ta kontakt med sin leverantör och se till att den kompletterar sin uppgiftsinlämning med de nya uppgifterna. Alternativt kan distributören själv behöva göra en full uppgiftsinlämning enligt bilaga VIII.

Go Back