Go Back

Vilka regler finns det för klassificering och märkning av biocidprodukter?

CLP förordningen 1272/2008 gäller.

I tillägg till detta gäller även särskilda regler för märkning av biocidprodukter:

- För biocidprodukter som är godkända enligt EU-regler så finns de särskilda reglerna i biocidförordningen 528/2012 artikel 69.

- De produkter som regleras av övergångsreglerna i förordning (EU) Nr. 528/2012, dvs. biocidprodukter som omfattas av de svenska äldre reglerna, omfattas av de svenska märkningsreglerna i KIFS 2008:3 (4 kap 6§ och bilaga 2). Dessa regler gäller både för de produkter som måste vara godkända innan de tillhandahålls eller används, och de produkter som är undantagna kravet på godkännande. Du kan läsa mer om märkningen av biocidprodukter på vår webb: https://www.kemi.se/bekampningsmedel/biocidprodukter/markning 

 

Go Back