Go Back

Vilka biocidprodukter får släppas ut på marknaden?

I Sverige gäller som huvudregel att alla biocidprodukter måste vara godkända för att få släppas ut på marknaden eller användas. Sedan den 1 september 2013 gäller EU:s Biocidförordning för reglering av biocidprodukter och för varor behandlade med biocidprodukter . Under en övergångsperiod gäller fortfarande äldre nationella regler. I det nu gällande systemet delas biocidprodukter in i 22 så kallade produkttyper. Initialt är det tillverkaren eller den som söker tillstånd för att släppa ut en produkt på marknaden som bestämmer för vilken produkttyp tillståndet ska gälla. Sedan tas hänsyn till val av produkttyp vid prövning av ansökan. De verksamma ämnen som genereras på plats i maskiner eller via kemiska reaktioner, s.k. in situ-genererade biocidprodukter, omfattas också av godkännandekraven.

Go Back