Go Back

Vilka ämnen ska anmälas och vem ska anmäla till Klassificerings- och märkningsregistret?

Tillverkare och importörer, eller grupper av tillverkare eller importörer, ska anmäla ett ämne om det släpps ut på marknaden och

• klassificeras som farligt enligt CLP, eller

• ska registreras enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) (även om det inte klassificerats som farligt), eller

• ingår i en blandning i en halt som bidrar till att blandningen klassificeras som farlig enligt CLP (gäller endast vid import till EU/EES).


Ni ska anmäla ämnena oavsett i vilken mängd de tillverkas eller importeras och oavsett om importen görs för eget bruk eller för vidare överlåtelse inom EU. Om ni redan gjort en fullständig registrering av ämnet enligt Reach och i samband med registreringen lämnat de uppgifter som krävs enligt CLP ska ni inte skicka in uppgifterna igen. Nedströmsanvändare och distributörer ska inte anmäla ämnen eftersom skyldigheten endast berör tillverkare och importörer. Läs mer i vårt faktablad om anmälan till Klassificerings och märkningsregistret. http://www.kemi.se/global/faktablad/faktablad-om-klassificerings-och-markningsregistret.pdf

Go Back