Go Back

Vi gör nya etiketter till våra produkter så att de följer de nya reglerna om märkning enligt CLP. Vi har tänkt att byta ut farosymboler mot faropiktogram och ersätta risk- och skyddsfraser med faro- och skyddsangivelser. Är det tillräckligt?

Nej, det räcker vanligtvis inte eftersom t.ex. nya kriterier i CLP kan medföra att en blandning klassificeras för egenskaper som den inte klassificerades för enligt det äldre systemet. Därför krävs en mer noggrann genomgång av såväl klassificeringen som märkningsuppgifter gentemot kriterierna i CLP.

Go Back