Go Back

Varför har Kemikalieinspektionen förbjudit båtbottenfärg med zinkoxid?

De zinkoxidbaserade färgerna har under flera år marknadsförts utan godkännande eftersom de av företagen har uppgetts fungera enbart på fysikalisk väg, i detta fall genom att det yttersta färglagret lossnar från skrovet så att det hålls rent från påväxt. Biocidprodukter som fungerar på enbart fysikalisk väg behöver genom ett undantag i lagstiftningen inte godkännande för att få sättas ut på marknaden och användas. Men zinkoxid är giftigt mot påväxtorganismer på båtskrov i liknande koncentrationer som andra verksamma ämnen, till exempel koppar. Kemikalieinspektionens bedömning är därför att dessa zinkoxidbaserade båtbottenfärger inte enbart fungerar på fysikalisk väg. När Kemikalieinspektionen hade uppmärksammat branschen på att ytmjuka färger med höga halter zinkoxid förefaller tillhöra de biocidprodukter som kräver godkännande för att få släppas ut på marknaden och användas så försvann denna typ av färger i stort sett från marknaden under 2012.

Go Back