Go Back

Varför finns det inga godkända bekämpningsmedel mot råttor för användning av privatpersoner?

Råttgift är mycket giftiga för fåglar och däggdjur, inklusive människan och  husdjur. Att bekämpa råttor effektivt är dessutom svårt och kräver mycket kunskap hos användaren. Om man inte hanterar den här typen av produkter med stor försiktighet och har kunskap om riskerna, är de mycket farliga biocidprodukter. För att bekämpningen ska vara både effektiv och säker måste man göra en helhetsbedömning av situationen på plats och bedöma vilka åtgärder som är lämpliga just där. Kemikalieinspektionen anser att den åtgärd som är av störst betydelse för att minska risken för att människor och andra djur än råttor exponeras för medlen är att endast utbildade yrkesmässiga användare får använda dem. Vi anser att detta inte heller påverkar möjligheten till en effektiv kontroll av råttor för att skydda människors hälsa i Sverige, särskilt eftersom de flesta privatpersoner i Sverige har tillgång till professionella skadedjursbekämpare via sin hemförsäkring.

Go Back