Go Back

Var kan jag hitta information om ett ämnes klassificering och märkning (farliga egenskaper)?

Ingående farliga ämnen över vissa koncentrationer i kemiska produkter för vilka det krävs säkerhetsdatablad står listade med klassificering under punkt 3 i säkerhetsdatabladet.

Den Europeiska kemikaliemyndigheten, Echa, har också upprättat ett offentligt register över klassificering och märkning av ämnen, det så kallade klassificerings- och märkningsregistret. Registret innehåller både bindande EU-gemensam klassificering enligt bilaga VI till CLP och företagens egenklassificeringar. Registret är sökbart och finns på Echa:s webbplats. http://www.kemi.se/hitta-direkt/lagar-och-regler/clp---klassificering-och-markning/echas-klassificerings-och-markningsregister

Go Back