Go Back

Vad bör jag tänka på när det gäller tryckimpregnerat virke?

Träskyddsbehandlat virke innehåller ofta miljöfarliga ämnen. Den som använder tryckimpregnerat virke ska noga överväga behovet och i virkesval och konstruktion se till att användningen leder till så liten belastning som möjligt på hälsa och miljön.

Särskilda användningsbegränsningar finns dessutom för trä impregnerat med kreosot, samt trä behandlat med krom- och arsenikföreningar. Reglerna finns i bilaga XVII i Reach (förordning (EG) nr 1907/2006).
 
Den som yrkesmässigt överlåter träskyddsbehandlat virke har en skyldighet att lämna skriftlig information om bland annat användningsbegränsningar och lämpliga skyddsåtgärder. Reglerna går att läsa i sin helhet i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3), kapitel 6.
 
Även Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2001:6) reglerar träskyddsbehandling med tryck- och vakuumimpregnering.
 
Virke som är impregnerat med arsenik, krom, koppar eller kreosot är farligt avfall. De giftiga ämnena förstörs inte vid vanlig förbränning utan måste tas om hand i speciella förbränningsanläggningar. Ibland är det svårt att se skillnad på gammalt impregnerat virke och sådant som är obehandlat. Om du är tveksam – behandla virket som om det vore impregnerat. Vänd dig till kommunen för att få reda på var du ska lämna det.
 
Naturvårdsverket är ansvarig central myndighet och svarar på frågor om farligt avfall. Regler om farligt avfall finns bland annat i Avfallsförordningen (2011:927).

Go Back