Go Back

Vad innebär det att ett ämne eller blandning är klassificerat som farligt?

CLP-förordningen innehåller kriterier för att bedöma hur ett ämne eller en blandning ska klassificeras med avseende på dess fysikaliska faror, hälsofaror och miljöfaror. Ett ämne eller en blandning är klassificerat som farligt om det uppfyller något eller några av dessa kriterier. Klassificering av en produkts farlighet tar inte hänsyn till den faktiska exponeringen av människor eller miljö vid en viss användning/hantering och ska därför inte förväxlas med riskbedömning.

Go Back