Go Back

Om jag redan har lämnat information om min produkt till Giftinformationscentralen, måste jag då lämna in informationen på nytt enligt de nya kraven?

Om man för en viss blandning anmält uppgifter enligt de idag gällande reglerna, före de nya kraven enligt respektive tillämpningsdatum för de olika användningsområdena trätt ikraft, behöver man inte följa de nya kraven i bilaga VIII förrän 1 januari 2025. Detta under förutsättning att inte informationen ändras, vilket kan vara t. ex.:
- ändrad sammansättning,
- ändrad klassificering eller
- ändrad produktbeteckning.


Observera att för att i dessa fall hinna få uppgiftsinlämningen och märkning (med t.ex. UFI-kod) klar till senast 1 januari 2025 behöver man påbörja arbetet i god tid.

Go Back