Go Back

Har det första tillämpningsdatumet för inlämning av uppgifter till Giftinformationscentralen enligt bilaga VIII senareläggas till 1 januari 2021?

Bilaga VIII i CLP-förordningen har ändrats så att tillämpningsdatumet för att lämna uppgifter om giftinformation för blandningar avsedda för konsumentanvändning flyttas fram ett år från 1 januari 2020 till 1 januari 2021. Tillämpningsdatumet för blandningar avsedda för yrkesmässig användning respektive industriell användning påverkas inte och är 1 januari 2021 respektive 2024.

Go Back