Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo
Go Back

Får blymönja säljas till privatpersoner?

Nej, blymönja får endast säljas till yrkesmässiga användare, inte till privatpersoner (konsumenter).

Blymönja innehåller blytetraoxid. Blytetraoxid är klassificerat som reproduktionstoxiskt i kategori 1A och ingår i gruppen blyföreningar (index nr: 082-001-00-6) som alla är klassificerade på detta sätt. I bilaga XVII till Reach-förordningen, post 30, finns en bestämmelse som innebär att ämnen som är klassificerade som reproduktionstoxiska i kategori 1A och 1B inte får släppas ut på marknaden eller användas som ämne eller i blandningar för försäljning till allmänheten över en viss haltgräns. Det gäller förutsatt att ämnet är upptaget i Tillägg 5 i Reach-förordningen, vilket blytetraoxid är. Halten blytetraoxid i blymönja ligger över haltgränsen och är därmed för hög för att blymönja ska få säljas till privatpersoner.

Blymönjefärg som släpps ut på marknaden ska märkas med texten "Endast för yrkesmässigt bruk".
Reglerna finns i Reach-förordningen Bilaga XVII post 30.
Får blymönja användas av privatpersoner?

Nej, inte utan tillstånd.

I Sverige har vi nationella regler som kräver att privatpersoner måste ha tillstånd för att få använda vissa särskilt farliga produkter. Blymönja är en sådan särskilt farlig produkt och man ansöker om tillstånd hos länsstyrelsen.

Reglerna finns i Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer och i Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2017:7

Go Back