Go Back

Får blymönja säljas till privatpersoner?

Nej, blymönja får endast säljas till yrkesmässiga användare, inte till privatpersoner (konsumenter).


Blymönja innehåller blytetraoxid. Blytetraoxid är klassificerat som reproduktionstoxiskt i kategori 1A och ingår i gruppen blyföreningar (index nr: 082-001-00-6) som alla är klassificerade på detta sätt. I bilaga XVII till Reach-förordningen, post 30, finns en bestämmelse som innebär att ämnen som är klassificerade som reproduktionstoxiska i kategori 1A eller 1B inte får släppas ut på marknaden eller användas som ämne eller i blandningar för försäljning till allmänheten över en viss haltgräns. Det gäller förutsatt att ämnet är upptaget i Tillägg 5 eller 6 i Reach-förordningen, vilket blytetraoxid är. Halten blytetraoxid i blymönja ligger över haltgränsen och är därmed för hög för att blymönja ska få säljas till privatpersoner.


Blymönjefärg som släpps ut på marknaden ska märkas med texten "Endast för yrkesmässigt bruk".


Reglerna finns i Reach-förordningen Bilaga XVII post 30.Får blymönja användas av privatpersoner?


Nej, blymönja får inte användas av privatpersoner.


I Sverige har vi nationella regler som innebär att  privatpersoner kan ansöka om tillstånd för att få köpa och använda vissa särskilt farliga produkter, som exempelvis blymönja. Men eftersom det finns ett EU-gemensamt förbud mot försäljning till allmänheten är produkten inte tillgänglig för privatpersoner.

Go Back