Fråga Kemikalieinspektionen

Här kan du hitta några vanliga frågor och svar eller ställa en egen fråga till Kemikalieinspektionens upplysningstjänst.

Vi svarar främst på frågor om ansvar och skyldigheter inom Kemikalieinspektionens verksamhetsområde. Vi kan inte svara på vad enskilda produkter innehåller eller bedöma risken med en viss användning.

Har du frågor om specifika produkter rekommenderar vi att du kontaktar det företag som säljer produkten. De har ansvar för att produkten är säker att använda och ska ha kunskap om sina produkters innehåll och eventuella skadliga egenskaper.

Om du vill prata med oss kan du ringa 08-519 41 111. Våra ordinarie telefontider är:

  • måndag – onsdag och fredag 09:00 – 11:00,
  • torsdag 13:00 – 15:00.

Avvikande telefontider under sommaren:

Fråga Kemikalieinspektionens telefon är öppen hela sommaren, men mellan den 22 juni och 7 augusti kommer vi minska öppettiderna till

  • tisdag och onsdag 09:00–11:00 och
  • torsdag 13:00–15:00.

Det kan vara svårt för oss att direkt i telefon svara på omfattande frågor. Då kan det vara bättre att du skriver in frågan via vårt formulär.

Område: CLP Alla

Frågor och svar (23)

Sorteras efter aktualitet

Vad innebär det att ett ämne eller blandning är klassificerat som farligt?

CLP-förordningen innehåller kriterier för att bedöma hur ett ämne eller en blandning ska klassificeras med avseende på dess fysikaliska faror, hälsofaror och miljöfaror. Ett ämne eller en blandning är klassificerat som farligt om det uppfyller något eller några av dessa kriterier. Klassificering av en produkts farlighet tar inte hänsyn till den faktiska exponeringen av människor eller miljö vid en viss användning/hantering och ska därför inte förväxlas med riskbedömning.

Var kan jag hitta information om ett ämnes klassificering och märkning (farliga egenskaper)?

Ingående farliga ämnen över vissa koncentrationer i kemiska produkter för vilka det krävs säkerhetsdatablad står listade med klassificering under punkt 3 i säkerhetsdatabladet.

Den Europeiska kemikaliemyndigheten, Echa, har också upprättat ett offentligt register över klassificering och märkning av ämnen, det så kallade klassificerings- och märkningsregistret. Registret innehåller både bindande EU-gemensam klassificering enligt bilaga VI till CLP och företagens egenklassificeringar. Registret är sökbart och finns på Echa:s webbplats. http://www.kemi.se/hitta-direkt/lagar-och-regler/clp---klassificering-och-markning/echas-klassificerings-och-markningsregister

Mitt ämne finns inte förtecknat på bilaga VI till CLP. Innebär det att ämnet inte klassificeras som farligt?

Det är inte en slutsats man kan dra. Förteckningen i bilaga VI är inte uttömmande. För ämnen som inte har en klassificering upptagen i bilaga VI gäller att företagen själva ska klassificera och märka ämnet med hjälp av kriterierna i CLP, s.k. egenklassificering. Samma sak gäller för de faroklasser som inte omfattas av den bindande klassificeringen för ett visst ämne på bilaga VI.

Vad innebär det att klassificera ett ämne eller en blandning?

Klassificering innebär att med hjälp av fastställda kriterier på ett systematiskt sätt ta reda på en produkts farliga egenskaper med avseende på hälsofaror, miljöfaror och fysikaliska faror. De olika farorna är uppdelade i faroklasser som beskriver typ av fara, som exempelvis ”Akut toxicitet” eller ”Brandfarliga vätskor”. Faroklasserna är i sin tur uppdelade i kategorier som beskriver graden av fara. Klassificering av en produkts farlighet tar inte hänsyn till den faktiska exponeringen av människor eller miljö vid en viss användning/hantering och ska därför inte förväxlas med riskbedömning.

Måste distributörer klassificera enligt CLP-förordningen?

Till skillnad från andra leverantörer behöver en distributör (även en återförsäljare) inte själv klassificera ämnen och blandningar utan får överta den klassificering som en annan aktör i leverantörskedjan har gjort i enlighet med avdelning II.