Distributör av varor

Om du är distributör av varor ansvarar du för att varorna uppfyller kraven i olika lagstiftningar. Här ser du vad som gäller för dig.

En färgglad cykelsadel.

En cykelsadel är ett exempel på en vara som kan innehålla mjukgörare och den kan vara målad med färg.

Kemikalieregler för varor finns i många olika regelverk och en och samma vara kan omfattas av flera regelverk. Vissa typer av varor, till exempel leksaker, är strängt reglerade och omfattas av många olika regler.

Du som är distributör av varor behöver veta att dina varor uppfyller kemikaliereglerna, eftersom du är ansvarig för de varor du säljer. Därför behöver du ställa kemikaliekrav på dina leverantörer.

Läs mer i vårt faktablad "Ställ kemikaliekrav på dina leverantörer – några tips till dig som säljer varor"

Vad är en vara?

En vara ett föremål vars form, yta eller design har större betydelse för föremålets funktion än dess kemiska innehåll. Exempel på varor är kläder, cyklar, möbler och hemelektronik.

Informera om särskilt farliga ämnen

Om du säljer varor ansvarar du för att informera konsumenter och yrkesmässiga användare om de innehåller särskilt farliga ämnen (SVHC). Europeiska kemikaliemyndigheten Echa har en lista över ämnen som är särskilt farliga för hälsa och miljö. Listan kallas kandidatförteckningen.

Läs mer om kandidatförteckningen och kravet på information.

Läs mer i vårt faktablad "Informera dina kunder om farliga ämnen i varor"

Är varorna behandlade med biocider?

Om du säljer en biocidbehandlad vara inom EU ansvarar du för att den uppfyller kraven i EU:s biocidförordning. Exempel på biocidbehandlade varor är sporttröjor som mark­nadsförs som luktfria eller skärbrädor som påstås vara antibakteriella. Du behöver kontrollera att kraven på märkning av varorna är uppfyllda och att de verksamma ämnena i biocidprodukten är godkända.

Läs mer om reglerna för biocidbehandlade varor.

Faktablad om biocidbehandlade varor.

Innehåller varorna ämnen som är begränsade i Reach?

Vissa ämnen är begränsade eller helt förbjudna i varor. Det innebär att du som distributör måste kontrollera att varorna uppfyller kraven i begränsningsreglerna för att få sälja dem. Exempel på ämnen som omfattas av begränsningar är nickel och bly i smycken och azofärgämnen i textil. Uppgifter om vilka ämnen det gäller finns i bilaga XVII i Reach-förordningen.

Läs mer om begränsningar enligt Reach.

Ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning – RoHS

Regler för elektrisk och elektronisk utrustning som innehåller kvicksilver, bly, kadmium, sexvärt krom, flamskyddsmedlen PBB eller PBDE finns i det så kallade RoHS-direktivet. Där finns också krav på teknisk dokumentation och CE-märkning.

Läs mer om reglerna för elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS).

Ämnen som är förbjudna i varor – POPs

Ett antal långlivade organiska ämnen med allvarliga hälso- och miljöfarliga egenskaper är förbjudna att användas i varor. Sådana ämnen är till exempel högfluorerade ämnen, PFOS samt kortkedjiga klorparaffiner , SCCP, som används som mjukgörare och flamskyddsmedel i plast.

Reglerna om sådana ämnen finns i EU-förordningen om långlivade organiska föreningar  (POPs).

Läs mer om POPs-förordningen.

Regler om leksaker

Det finns många EU-gemensamma regelverk som reglerar kemiska ämnen i leksaker. Reglerna innebär bland annat förbud mot ämnen som kan ge cancer, skada arvsmassan eller påverka reproduktionen. Det finns också regler som gäller vissa doftämnen samt krav på teknisk dokumentation och CE-märkning.

Läs mer om reglerna för leksaker.

Produktsäkerhetslagen

Varor och kemiska produkter som säljs till konsumenter ska vara säkra för människors hälsa. Detta är en övergripande princip i produktsäkerhetslagen som gäller när det inte finns någon specifik lagstiftning som reglerar riskerna.

Läs mer om produktsäkerhetslagen på Konsumentverkets webbplats.

Omfattas varan av ytterligare regler

Beroende på vilken typ av vara du säljer kan det finnas krav i ytterligare specifika EU-gemensamma regler. Exempel på produkttyper som omfattas av sådana regler är batterier och förpackningar.

Läs mer på sidan Ytterligare EU-regler.

Det finns även ett antal nationella regler som begränsar förekomsten av vissa ämnen i varor. Dessa nationella begränsningar eller förbud gäller endast i Sverige. Exempel på sådana svenska regler är begränsning av formaldehyd i träbaserade skivor och kvicksilver i vissa varor.

Läs mer om regler som endast gäller i Sverige.

Regler hos andra myndigheter

För vissa varor finns ytterligare kemikalieregler hos andra myndigheter, till exempel:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej