PM 9/15: Kartläggning av farliga ämnen i byggprodukter i Sverige

Denna kartläggning utgör ett delprojekt i ett regeringsuppdrag som ålagts Kemikalieinspektionen för att undersöka om det finns ett behov av nationella begränsningar gällande farliga ämnen i byggprodukter för att minska barns exponering för farliga ämnen.

Last published 6 September 2020