PM 2/08: Sammanfattning av underlag till den andra fördjupade utvärderingen av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö

Detta PM innehåller en kortare sammanfattande del av underlaget till fördjupad utvärdering med bedömningar och förslag till åtgärder. Denna del av rapporten innehåller förslag till nya delmål och sammanfattar de åtgärder som ska genomföras för att nå en giftfri miljö.

Last published 6 September 2020