PM 1/01: Lägesbeskrivning för avveckling av bly, bromerade flamskyddsmedel, kvicksilver, nonylfenoletoxilater och klorparaffiner

Avvecklingsarbetet för bly, bromerade flamskyddsmedel, kvicksilver, nonylfenoletoxilater och klorparaffiner har pågått under hela 1990-talet. Omfattande rapportering med förslag till åtgärder har gjorts för samtliga ämnesgrupper under perioden 1997 till 1999. Denna rapport innehåller endast en uppdaterad lägesredovisning, i enlighet med uppdrag i regleringsbrevet 1999.

Last published 6 September 2020