Referrals and comments

This page lists referrals for comments sent out by the Swedish Chemicals Agency and consultations responses and opinions provided by us to the Government or other authorities.

Current referrals for comments

The following referral for comment is only available in Swedish. If you have any questions, you are welcome to contact us by email at kemi@kemi.se.

2020

PM - förslag till ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel

Consultations responses to the Swedish Government and authorities

The following consultations responses are only available in Swedish. If you have any questions about the Swedish Chemicals Agency's consultations responses, you are welcome to contact us by email at kemi@kemi.se.

2020

2020-06-18
Om promemorian om förbud mot användning av växtskyddsmedel inom vissa områden med mera

2020-06-12
Om Naturvårdsverkets ställningstagande gällande toxikologiska referensvärden för trikloretylen (TCE) och perkloretylen (PCE)

2020-06-10
Om promemorian åtgärder för att underlätta brådskande lagring av timmer i samband med covid-19

2020-05-29
Om Framtidens kemikaliekontroll - Hantering av kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen (SOU 2019:45)

2020-05-27
Om Naturvårdsverkets skrivelser om förslag till författningsändringar med allmänna regler för vissa verksamheter som behandlar avfall

2020-05-26
Om departementspromemorian Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (Ds 2020:6)

2020-05-25
Om promemorian Åtgärder för att underlätta brådskande ändringar av tillståndsprövade miljöfarliga verksamheter i samband med covid-19

2020-05-19
Om betänkandet Hållbar slamhantering (SOU 2020:3)

2020-05-19
Om betänkandet Vägen till en klimatpositiv framtid (SOU 2020:4)

2020-05-19
Om promemorian om proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer

2020-05-07
Om promemorian om dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer

2020-05-06
Om promemorian Klimatdeklaration för byggnader

2020-05-06
Om Betänkandet Modernare byggregler SOU 2019:68

2020-05-04
Om Finansdepartementets promemoria Beskattning av högkoncentrerade e-vätskor

2020-04-21
Om betänkandet En utvecklad vattenförvaltning (SOU 2019:66)

2020-04-16
Remissvar om Undersökningssamråd gällande betydande miljöpåverkan utifrån revidering av nationella avfallsplanen och avfallsförebyggandeprogrammet enligt krav i artikel 28 och 29 i EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG)

2020-04-16
Remissvar om Naturvårdsverkets förslag till nya och ändrade föreskrifter för genomförande av reviderade direktiv på avfallsområdet

2020-04-08
Om betänkandet Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten (SOU 2019:43)

2020-03-26
Om betänkandet Mer biogas! För ett hållbart Sverige (SOU 2019:63)

2020-03-20
Om Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter för genomförande av reviderade direktiv på avfallsområdet

2020-03-11
Om Läkemedelsverkets framställan om höjning av avgifterna i förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika

2020-03-04
Om anpassning av bestämmelserna om kontroll av ekologisk produktion till EU:s nya förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter

2020-03-04
Om Ds 2019:32 Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik – del 2

2020-02-20
Om samråd enligt miljöprövningsförordningen inför ansökan om tillstånd för återvinning av avfall för anläggningsändamål vid Norrbottens flygflottilj F 21 Luleå

2020-02-12
Om promemorian Ny EU-förordning om ömsesidigt erkännande av varor som är lagligen saluförda i en annan medlemsstat

2020-02-06
Om förslag till ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250) för att genomföra slutsatser om bästa tillgängliga teknik för avfallsbehandling

2020-02-05
Om promemorian Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet: Rapportering och miljösanktionsavgifter

2020-02-05
Om prövning för bekämpning av larver av översvämningsmygg inom områden i Forshaga kommun

2020-01-29
Om prövning avseende myggbekämpning i Nedre Dalälvens översvämningsvåtmarker

2019

2019-12-19
Om promemorian Beskattning av utländska säljare för kemikalieskatten

2019-12-10
Om betänkandet Sveriges miljöövervakning – dess uppgift och organisation för en god miljöförvaltning (SOU 2019:22)

2019-12-10
Om genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet

2019-11-15
Om regeringens forskningspolitik: forskning för en effektiv kontroll av kemikalier och en hållbar cirkulär ekonomi

2019-11-07
Om promemorian Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om sprängämnesprekursorer (Ds 2019:17)

2019-11-07
Om Naturvårdsverkets vägledning om 2 kap. miljöbalken

2019-10-15
Om förslag gällande användning och överlåtelse av växtskyddsmedel

2019-10-14
Om bankantsdränering vid Karlsborgs flygplats, Karlsborgs kommun

2019-09-05
Om promemorian Skatt på plastbärkassar

2019-08-29
Om betänkandet Analyser och utvärderingar för effektiv styrning (SOU 2018:79)

2019-08-28
Om promemorian Justering av vissa avgiftsklasser i avgiftsförordningen

2019-06-17
Om Agenda 2030-delegationens slutbetänkande Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet (SOU 2019:13)

2019-04-10
Om slutbetänkandet Tydligare ansvar och regler för läkemedel (SOU 2018:89)

2019-04-05
Om departementspromemorian En anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning

2019-03-29
Om betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen, SOU 2018:82

2019-03-06
Om prövning enligt 7 kap. 29 § miljöbalken avseende myggbekämpning i Nedre Dalälvens översvämningsvåtmarker

2019-03-06
Om promemorian Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik

2019-02-21
Om Jordbruksverkets utkast till årsrapport 2019 om utvärdering och uppföljning av livsmedelsstrategin

2019-02-13
Om Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare till konsumenter

2019-02-13
Om kommissionens meddelande En ren jord åt alla – en europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi

2019-02-06
Om Läkemedelsverkets kompletterande yttrande över departementspromemorian Anpassningar av svensk lag med anledning av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161 Ds 2018:27

2019-02-06
Om förslag till nationellt biodlingsprogram för åren 2020-2022

2019-01-28
Om förslag till förbud mot användning av gödselmedel som innehåller ammoniumkarbonat

2019-01-09
Om promemorian Förbättrat genomförande av miljöansvarsdirektivet

2018

2018-12-17
Om Batterier som används i militär utrustning och i utrustning som är avsedd att sändas ut i rymden undantas från förbudet mot kadmium och kvicksilver i batterier

2018-12-14
Om verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt

2018-12-14
Om Boverkets rapporter 2018:22 Dokumentationssystem för byggprodukter och 2018:23 Klimatdeklaration av byggnader samt delbetänkandet SOU 2018:51 Resurseffektiv användning av byggmaterial

2018-11-15
Om delar av betänkandet Brännheta skatter! Bör avfallsförbränning och utsläpp av kvävedioxider från energiproduktion beskattas? (SOU 2017:83)

2018-11-08
Om rapportering av regeringsuppdrag N2018/00721/DL, Att inleda arbetet med att inrätta ett nationellt dricksvattenråd

2018-11-07
Remissvar om slutbetänkande Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m. (SOU 2018:53)

2018-10-22
Om Naturvårdsverkets rapport om Kategorisering av verksamheter och åtgärder utifrån krav på miljökonsekvensbeskrivning

2018-10-22
Om Naturvårdsverkets redovisning avseende klassificering av utvinningsavfall och Naturvårdsverkets och SGUs rapport med förslag till strategi för hantering av gruvavfall

2018-10-22
Om gruvavfallsfinansieringsutredningens betänkande Statens gruvliga risker (SOU 2018:59)

2018-10-22
Om promemorian Anslutning till Statens servicecenters tjänster

2018-09-17
Om anpassningar av svensk lag med anledning av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161 (Ds 2018:27)

2018-09-11
Om förslag till EU-direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten

2018-09-06
Om förslag till vissa författningsändringar för ett bättre genomförande av industriutsläppsdirektivet

2018-08-29
Om EU-kommissionens förslag till förordning om återanvändning av vatten

2018-08-22
Om EU-kommissionens förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön.

2018-06-19
Remissvar på Finansdepartementets promemoria Vissa förändringar i avgiftsförordningen.

2018-06-13
Remissvar om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen

2018-06-13
Om förslag om uppgiftskrav för mycket tunna plastbärkassar

2018-06-05
Om EU-kommissionens förslag till förordning om insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan och ändring av berörda förordningar (2018/01249 (COD))

2018-06-04
Om slutbetänkande av Utredningen om regleringen av biobanker ”Framtidens biobanker” (SOU 2018:4)

2018-05-29
Om förslag till ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)

2018-05-16
Om mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper – utveckling av producentansvaren

2018-04-16
Om Finansdepartementets promemoria Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdet

2018-03-28
Om delbetänkandet Nystart för byggstandardiseringen genom stärkt samverkan, SOU 2017:106

2018-03-27
Om förslag till ändringar i industriutsläppsförordningen (2013:250) för att genomföra BAT-slutsatser för produktion av massa, papper och kartong.

2018-03-19
Om betänkandet skatt på kadmium i vissa produkter och kemiska växtskyddsmedel, SOU 2017:102

2018-03-16
Om förslag till EU-förordning om fastställande av regler och förfaranden för överensstämmelse med och genomdrivande av unionens harmoniseringslagstiftning för produkter samt ömsesidigt erkännande av varor.

2018-03-08
Om Naturvårdsverkets förslag till ny förordning om luftvårdsprogram och utsläpp till luft. Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2284.

2018-02-20
Om prövning enligt 7 kap. 29 § miljöbalken avseende bekämpning av larver av översvämningsmygg i Nedre Dalälvens översvämningsvåtmarker

2018-02-09
Om promemoria om Förbättrat genomförande av två direktiv på avfallsområdet

2018-02-08
Om författningsförslag som innebär att överträdelser av förbud i svavelförordningen (2014:509) som rör användning av marint bränsle ska beivras med miljösanktionsavgift

2018-01-26
Om betänkande Marknadskontrollmyndigheter – befogenheter och sanktionsmöjligheter (SOU 2017:69)

2018-01-18
Om promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar

2017

2017-12-21
Om Betänkande Miljötillsyn och sanktioner (SOU 2017:63)

2017-12-14
Om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (SOU 2017:72)

2017-12-14
Om beskattning av elektroniska cigaretter

2017-12-12
Om Miljö- och energidepartementets promemoria Energimärkning

2017-11-28
Om förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029

2017-11-22
Om promemorian En anpassning till dataskyddsförordningen av författningar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde (Os 2017: 54)

2017-11-22
Om slutbetänkandet Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa

2017-11-17
Om Finansdepartementets promemoria Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområde med anledning av EU:s dataskyddsreform (Ds 2017:40)

2017-10-19
Om Naturvårdsverkets förslag till ändringar i industriutsläppsförordningen (2013:250)

2017-10-19
Om Naturvårdsverkets konsekvensutredning kring EU:s gödselproduktförordning

2017-09-15
Om delbetänkande av utredningen om regleringen av biobanker "För dig och för alla" (SOU 2017:40)

2017-09-11
Om promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning (Ds 2017:23)

2017-09-06
Om utredningen om skatt på tungmetaller och andra hälso- och miljöfarliga ämnen samt en översyn av bekämpningsmedelsskatten (Fi 2016:04)

2017-08-23
Om betänkandet Delningsekonomi på användarnas villkor (SOU 2017:26)

2017-08-23
Om Naturvårdsverkets förslag till genomförande av EU:s direktiv (EU) 2015/2193 om begränsningar av vissa luftföroreningar

2017-08-14
Om förslag till handlingsplan för hållbar användning av växtskyddsmedel

2017-07-07
Om förslag till avgifter för tillverkare och importörer av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

2017-06-20
Om utredningen om styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi

2017-06-14
Om Naturvårdsverkets redovisning av två uppdrag "Förbättrad avfallsstatistik och spårbarhetssystem för farligt avfall" och "Icke-farligt byggnads- och rivningsavfall"

2017-06-09
Om delbetänkande SOU 2017:15 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden

2017-05-22
Om delbetänkandet För en god och jämlik hälsa (SOU 2017:4)

2017-05-22
Om klassificering av nya psykoaktiva substanser (SOU 2016:93)

2017-04-27
Om Havs- och vattenmyndighetens rapport Tydligare regler för små avloppsanläggningar

2017-04-19
Om promemorian Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2018

2017-02-20

Yttrande om skrivelsen i EU-piloten 8643/16/GROW angående Upphandlingsmyndighetens kravpaket Giftfri förskola

2017-02-15
Om bekämpning av larver av översvämningsmygg i Nedre Dalälvens översvämningsvåtmarker

2017-02-15
Om rapport om Sveriges genomförande av Århuskonventionen

2017-01-18
Om Nordiska rådets "Medlemsforslag om forbud mod mikroplast i kosmetik"

2016

2016-12-21
Om departementspromemorian Otillåten avfallstransport

2016-12-06
Om promemorian Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder

2016-11-16
Om betänkandet En trygg dricksvattenförsörjning (SOU 2016:32)

2016-11-14
Om explosiva varor – om införsel, smuggling och Tullverkets befogenheter (Ju 2015:J)

2016-11-07
Om förslag till ändring av direktiv 2001/18/EG vad gäller miljöriskbedömningar av GMO

2016-10-27
Om departementspromemoria om förbud för ftalater i elektronik

2016-10-27
Om Boverkets rapport om byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv

2016-10-27
Om Havs- och vattenmyndighetens rapport Översyn av förordning om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

2016-10-26
Om Naturvårdsverkets skrivelse Nya finansieringsformer för efterbehandling av förorenad mark

2016-10-10
Om delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige

2016-10-10
Om departementspromemorian Miljöbedömningar (Ds 2016:25)

2016-09-22
Om kommissionens förslag till förordning om utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning och skogsbruk

2016-09-22
Om kommissionens förslag till ansvarsfördelningsförordning för utsläpp av växthusgaser

2016-09-14
Om Naturvårdsverkets rapport Minskad förbrukning av plastbärkassar

2016-08-31
Om Boverkets rapport Dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnation

2016-06-20
Om betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10)

2016-06-20
Om slutbetänkande av utredningen om begränsning av odling av genetiskt modifierade växter i Sverige (SOU 2016:22)

2016-06-16
Om förslag till bestämmelser i förordning för att genomföra Nagoyaprotokollet

2016-06-02
Om Naturvårdsverkets slutredovisning om genomförande av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper och elutrustning

2016-06-02
Om Jordbruksverkets översyn av retursystemet för dryckesförpackningar

2016-06-02
Om delbetänkande om ett klimatpolitiskt ramverk

2016-05-30
Om återvinning ur nedlagda avfallsanläggningar

2016-05-23
Om förslag till begränsningar av vissa användningar av kemiska växtskyddsmedel

2016-05-16
Om förslag till ny gödselmedelsförordning

2016-05-10
Om kroppsbehandlingar – Åtgärder  för ett stärkt konsumentskydd (SOU 2015:100)

2016-05-04
Om ändring i avfallsförordningen med anledning av kommissionens direktiv (EU) 2015/1127

2016-04-27
Om promemorian Kompletterande förslag avseende kemikalieskatterna

2016-04-20
Om promemorian Skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror

2016-03-21
Om bekämpning av stickmygglarver i Dalälvens översvämningsvåtmarker

2016-03-21
Om bekämpning av stickmygglarver i översvämningsvåtmarker i Deje, Forshaga kommun

2016-03-16
Remissvar rörande remissomgång 2 om vägledning för prövning av kemiska växtskyddsmedel inom vattenskyddsområden

2016-03-01
Kemikalieinspektionens plan med åtgärdslista för att nå miljökvalitetsmålen

2016-02-25
Om Formas rapport om växtskyddsforskning

2016-02-25
Om förslag till havsplaneringens inriktning och avgränsning av miljöbedömningen

2016-02-25
Om Generalläkarutredningens betänkande Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret (SOU 2015:79)

2016-02-19
Om Europeiska kommissionens förslag COM (2015) 614/2 till meddelande om cirkulär ekonomi

2016-02-10
Om betänkande (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design

2016-01-29
Om Boverkets rapport Ovårdade tomter och förfallna byggnader (2015:32)

2016-01-29
Om Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget Prövning av miljöfarliga verksamheter och krav på bland annat upprättande av miljökonsekvensbeskrivning

2016-01-29
Om samråd angående utredning om begränsning av odling av genmodifierade växter

2015

2015-12-15
Om betänkandet Får vi det bättre - Om mått på livskvalitet, SOU 2015-56

2015-12-10
Om Utskottsförslag om Nordiskt förbud mot hormonstörande ftalater

2015-10-22
Underlag till regeringens forskningspolitik – Forskningsbehov för att stärka den förebyggande kemikaliekontrollen.

2015-10-23
Om gemensam remiss från Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket om vägledning för prövning av kemiska växtskyddsmedel inom vattenskyddsområden.

2015-10-22
Om betänkandet Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33).

2015-10-19
Om Naturvårdsverkets rapport Underlag för genomförande av EU-förordningen om invasiva främmande arter.

2015-10-19
Om betänkandet Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43).

2015-09-30
Om delbetänkandet Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning (SOU 2015:51).

2015-09-23
Om Naturvårdsverkets rapport Genomförande av systemen med producentansvar.

2015-09-23
Om betänkande om Bisfenol A (BPA) – Kartläggning och strategi för minskad exponering.

2015-09-23
Om Promemoria – Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet.

2015-09-10 Om departementspromemoria om ändringar i avfallsförordningen.

2015-09-07
Om betänkandet - En ny Säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25).

2015-09-07
Om betänkandet - Informations- och cybersäkerhet i Sverige. Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23).

2015-08-20
Om batterier och kvicksilverförbudet samt övriga ändringar till följd av ändringar i batteridirektivet.

2015-06-15
Om Konkurrenskraftsutredningens slutbetänkande SOU 2015:15.

2015-06-12
Om Promemoria – Sanktioner för miljöbrott på avfallsområdet.

2015-06-12
Om Läkemedels- och apoteksutredningens slutbetänkande Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd (SOU 2014:87).

2015-05-29
Om Kemikalieskatteutredningens betänkande Kemikalieskatt – Skatt på vissa konsumentvaror som innehåller kemikalier.

2015-05-25
Om Promemoria Lagstiftning för genomförande av Nagoyaprotokollet.

2015-05-21
Om Tobaksutredningens delbetänkande – Mer gemensamma tobaksregler (SOU 2015:6).

2015-05-13
Om Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

2015-05-07
Om Naturvårdsverkets förslag till författningsändringar om fluorerade växthusgaser.

2015-03-31
Om departementspromemorian Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy.

2015-03-12
Om Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om översyn av tillsynsansvar över förorenade områden.

2015-03-12
Om bekämpning av stickmygglarver i översvämningsvåtmarker i Deje, Forshaga kommun.

2015-03-12
Om bekämpning av stickmygglarver i Dalälvens översvämningsområde.

2015-02-11
Om Boverkets förslag till expertfunktion för byggskador.

2014

2014-12-12
Om en lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014-69).

2014-12-10
Om material i kontakt med dricksvatten – myndighetsroller och ansvarsfrågor.

2014-11-26
Till Näringsdepartementet om genomförande av Offshoredirektivet.

2014-11-24
Om Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus – hållbar användning av mark och vatten (SOU 2014-50).

2014-11-10
Till Miljödepartementet om förslag till förordning om återvinning av fartyg.

2014-10-29
Om Europeiska kommissionens förslag till ny förordning om veterinärmedicinska läkemedel.

2014-10-24
Om Europeiska kommissionens förslag till revidering av flera av EU:s avfallsdirektiv.

2014-10-23
Om Naturvårdsverkets förslag till ändring i förordningen om producentansvar för däck.

2014-10-23
Till Arbetsmarknadsdepartementet om Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden.

2014-10-13
Till Finansdepartementet om vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2015.

2014-10-07
Till Finansdepartementet om promemorian En utförligare reglering av myndigheters investeringar och avgifter.

2014-10-07
Till Miljödepartementet om förslag till förordning om ändring i förordningen (2005:626) om klimatrapportering.

For previous referrals or consultations responses, please contact the registrar.