Government assignments

Content:

At the end of each year, the Swedish Government issues the Swedish Chemicals Agency with a letter of appropriation. The appropriation sets out our obligations for the coming year in relation to the targets we are to achieve, our assignments and allocations, and our reporting guidelines. We are also given assignments outside the framework of this appropriation.

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

  • 10 februari,
  • 4 maj,
  • 27 juli,
  • 23 oktober.

E-handel

Kemikalieinspektionen ska redovisa en analys av e-handelns särskilda utmaningar vad gäller varors innehåll av reglerade kemiska ämnen samt vid behov föreslå samhällsekonomiskt effektiva åtgärder för att komma till rätta med eventuella problem. Uppdraget ska redovisas senast den 29 januari 2021 till regeringen (Miljödepartementet).

Datatillgänglighet

Kemikalieinspektionen ska redovisa en plan för hur myndigheten framöver kan arbeta för en ökad digitalisering bland annat genom att öka tillgängligheten av så kallade öppen data i bekämpningsmedelsregistret. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 29 januari 2021.

Pågående uppdrag

Handlingsplan för en giftfri vardag 2018–2020

Myndigheten ska fortsätta sitt arbete med handlingsplanen för en giftfri vardag 2018–2020 (se regleringsbrevet för 2018). Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2020.

Läs Handlingsplan för en giftfri vardag 2015-2020 – Rapport 5/14

Läs Handlingsplan för en giftfri vardag 2015-2017 slutredovisning – Rapport 6/17

Samverkansfunktion och handlingsplan för arbetet mot antibiotikaresistens.

Regeringsbeslut om uppdrag till Kemikalieinspektionen den 16 mars 2017, dnr S2010/07655/FS, S2017/01706/FS (delvis). Uppdraget löper till och med 2020.

Kartläggning av farliga ämnen

Kemikalieinspektionen har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga farliga ämnen som finns i varor och kemiska produkter och som ännu inte är begränsade i EU:s kemikalielagstiftning. Kartläggningen ska vara slutförd år 2020.

Ändring av uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter

Regeringsbeslut den 22 december 2014, dnr N2014/5377/ENT. Rapporteras till Tillväxtverket senast den 1 mars åren 2015–2021.

Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan

Uppdraget innebär att Kemikalieinspektionen ska bidra till att genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen i enlighet med EU-kommissionens handlingsplan. Kemikalieinspektionen ska redogöra för vilka delmål i strategin som närmast berör myndighetens verksamhetsområde och hur vi verkar genom strategin för att nå dessa mål. Vi ska även försöka identifiera näraliggande områden som faller under andra myndigheters huvudsakliga verksamhetsområden. Vi ska specificera de delmål där vi bedömer att vi behöver inleda ett samarbete med andra myndigheter och redogöra för hur en sådan samverkan ska ske.

Den första delredovisningen lämnades i mars 2016. Regeringsuppdraget pågår fram till 2020. Uppdraget ska redovisas till regeringen den 31 januari varje år mellan 2017 och 2020.

Rapport 6/16 Redovisning av Kemikalieinspektionens arbete med delmål i Östersjöstrategin

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 med mera

2018-04-19, dnr Fi2018/01701/ESA. Redovisning till Statskontoret den 1 april 2019, den 1 april 2020 och den 15 januari 2021.

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 med mera

208-04-19, dnr A2018/00925/A. Redovisning till Statskontoret den 1 april 2019, den 1 april 2020 och den 15 januari 2021.

Do you want information about completed government assignments?

Contact our registrar

Last published 10 September 2020