Växtskyddsmedel som innehåller glyfosat

Glyfosat är det vanligaste verksamma ämnet i växtskyddsmedel som används i Sverige. EU-kommissionen har beslutat om ett förnyat godkännande av glyfosat som verksamt ämne i växtskyddsmedel som gäller till 15 december 2022. Här har vi samlat svar på några frågor om glyfosat och processerna för godkännande inom EU.

Hur fungerar prövningsprocessen inom EU?

Arbetet med prövning av godkännande för växtskyddsmedel sker genom ett harmoniserat förfarande inom EU. För att glyfosat ska få användas i ett växtskyddsmedel måste det vara godkänt som verksamt ämne på EU-nivå enligt EU:s växtskyddsmedelsförordning. Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, genomför en oberoende riskbedömning av verksamma ämnen, men beslutet om godkännande tas av EU-kommissionen.

Varje växtskyddsmedel som innehåller glyfosat måste därefter vara godkänt i varje land där det ska användas. Glyfosat ingår i godkända växtskyddsmedel i alla EU:s medlemsländer.

Vad gäller för produkter med glyfosat som är godkända i Sverige?

Kemikalieinspektionen förlängde under våren 2017 administrativt produktgodkännanden till den 31 december 2018 för de medel i Sverige som innehåller glyfosat som verksamt ämne och som företagen hade sökt förlängning för. Besluten togs i  avvaktan på EU-kommissionens beslut om förnyat godkännande för glyfosat som verksamt ämne.

Nu när glyfosat har fått ett förnyat godkännande till den 15 december 2022 behöver även växtskyddsmedel i Sverige, som innehåller glyfosat, få förnyade produktgodkännanden för att få fortsätta säljas och användas här. Därför behövde de företag som är innehavare av produktgodkännanden ansöka om förnyade godkännande för sina medel för att kunna fortsätta ha dem på den svenska marknaden efter den 31 december 2018. Utifrån ansökningarna omprövar Kemikalieinspektionen för närvarande produktgodkännandena. 

Kemikalieinspektionen har sedan tidigare infört begränsningar i användningen av växtskyddsmedel som innehåller glyfosat. Syftet har bland annat varit att minska risken för förorening av vattenmiljön och att förhindra onödiga rester av glyfosat i livsmedel. I Sverige finns inga växtskyddsmedel med glyfosat godkända för användning strax före skörd av spannmål, något som har inneburit en kraftigt minskad exponering för glyfosat för svenska konsumenter.

Växtskyddsmedel med glyfosat som säljs till privatpersoner är kraftigt utspädda blandningar, vilket minskar exponeringen för de som använder medlen. För användningen gäller särskilda villkor om skyddsavstånd till brunnar och vattendrag.

Tillsatsämnet POEA (talgamin) får sedan augusti 2016 inte finnas i växtskyddsmedel med glyfosat. Kemikalieinspektionen omprövade och beslutade därför under hösten 2016 om återkallande av produktgodkännanden för elva växtskyddsmedel som innehåller glyfosat och talgamin. Utfasningstider beslutades för alla medel utom två, vilka innebar att medlen fick säljas och distribueras till och med den 31 mars 2017 samt användas, bortskaffas och lagras till och med den 31 mars 2018.

Vad har hänt i EU-processen för godkännande av glyfosat?

Den 27 november 2017 prövades EU-kommissionens förslag om att förnya godkännandet för glyfosat som verksamt ämne i ytterligare fem år av en omprövningskommitté. Förslaget fick stöd av en kvalificerad majoritet av medlemsländerna efter omröstning. Det innebar att glyfosat fick ett förnyat godkännande i ytterligare fem år. 

Läs mer om glyfosat hos EU-kommissionen

Sverige som medlemsland har deltagit i EU-kommissionens process för godkännande av glyfosat som verksamt ämne i växtskyddsmedel.

Läs mer om processen för glyfosat på regeringens webbplats.

I maj 2016 lämnade Tyskland ett förslag till Europeiska kemikaliemyndigheten, Echa, om klassificering av ämnet glyfosat. Echas riskbedömningskommitté, RAC, utarbetade en rekommendation om klassificering som presenterades i mars 2017. Riskbedömningskommittén rekommenderade att EU ska behålla samma klassificering av ämnet glyfosat som tidigare, baserat på slutsatsen att det saknas tillräckligt vetenskapligt underlag för att klassificera ämnet glyfosat som cancerframkallande.

Riskbedömningskommitténs rekommendation har ingått i underlaget för EU-kommissionen och EU:s medlemsländer inför  beslutet om att förnya godkännandet för glyfosat som verksamt ämne i växtskyddsmedel. 

Läs mer om Riskbedömningskommitténs rekommendation hos Echa.

I augusti 2016 beslutade EU-kommissionen om en ändring av villkoren för godkännandet av glyfosat. Ett av villkoren innebär att tillsatsämnet POEA (talgamin) inte får finnas i växtskyddsmedel med glyfosat som verksamt ämne.

Kan glyfosat vara cancerframkallande?

Inom EU är det den Europeiska kemikaliemyndigheten, Echa, som granskar om ämnen uppfyller kraven för att klassificeras för farliga egenskaper inom EU, och i så fall i vilken faroklass och farokategori. Klassificering sker i enlighet med kriterier som finns i EU:s förordning om klassificering och märkning (CLP-förordningen).

I mars 2017 kom Echas riskbedömningskommitté, RAC, med ett yttrande där slutsatsen var att det tillgängliga vetenskapliga underlaget inte uppfyller kriterierna för att klassificera ämnet glyfosat som cancerframkallande. Riskbedömningskommittén rekommenderar att EU ska behålla samma klassificering av ämnet glyfosat som tidigare, det vill säga som ett ämne som orsakar allvarliga ögonskador och är giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. På Echas webbplats finns mer information om riskbedömningskommitténs slutsatser.

Majoriteten i en expertgrupp med representanter från flera av EU:s medlemsländer och den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, kom i november 2015 fram till slutsatsen att det är osannolikt att glyfosat vid användning som verksamt ämne i växtskyddsmedel skulle framkalla cancer hos människor. I en rapport från ett gemensamt möte i maj 2016 mellan FN-organen WHO och FAO (FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation) drogs också slutsatsen att glyfosat via kosten inte är cancerframkallande för människor.

Tidigare har dock International Agency for Research on Cancer, IARC, publicerat en rapport i juli 2015 med den samlade slutsatsen att glyfosat troligen är cancerframkallande. IARC är specialiserat på cancerforskning och lyder under World Health Organisation, WHO.

Hur används glyfosat?

Glyfosat är ett verksamt ämne i växtskyddsmedel som främst används för ogräsbekämpning på jordbruksmark på våren före grödornas uppkomst, och på hösten efter skörd. Ämnet ingår i ett 20-tal godkända växtskyddsmedel i Sverige, de flesta är bara för yrkesmässig användning men några får även användas av privatpersoner. Den årliga försäljningen av glyfosat i Sverige är mellan 600 och 700 ton. Det innebär att glyfosat är det vanligaste verksamma ämnet i växtskyddsmedel i Sverige.