Växtskyddsmedel som innehåller glyfosat

EU-kommissionen har beslutat om ett förnyat godkännande av glyfosat som verksamt ämne i växtskyddsmedel till den 15 december 2022. I Sverige har därför några produkter som innehåller glyfosat fått förnyade godkännanden. För andra produkter med glyfosat pågår fortfarande utvärderingarna och de produktgodkännandena har tills vidare fått administrativa förlängningar.

För att glyfosat ska få användas i ett växtskyddsmedel måste det först vara godkänt som verksamt ämne på EU-nivå enligt EU:s växtskyddsmedelsförordning. Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, genomför en oberoende riskbedömning av verksamma ämnen, men beslutet om godkännande tas av EU-kommissionen.

Varje växtskyddsmedel som innehåller glyfosat måste därefter vara godkänt i varje land där det ska användas. Det är Kemikalieinspektionen som beslutar om godkännanden för växtskyddsmedel som ska användas i Sverige. Glyfosat ingår i godkända växtskyddsmedel i alla EU:s medlemsländer.

Medel med glyfosat godkända i Sverige

Glyfosat som verksamt ämne har fått ett förnyat godkännande till den 15 december 2022. Därför finns det möjlighet att förnya godkännanden för produkter som innehåller glyfosat som längst till den 15 december 2023. De företag som är innehavare av produktgodkännanden har kunnat ansöka om förnyade godkännanden för sina produkter. Kemikalieinspektionen har fått in 19 sådana ansökningar.

Kemikalieinspektionen har fattat beslut om förnyat produktgodkännande för tre produkter. De förnyade produktgodkännandena gäller till den 15 december 2023. Produkterna får nya registreringsnummer och till viss del ändrade användningsvillkor. Det betyder att produkter med äldre registreringsnummer ska fasas ut. Anståndsperioderna för utfasning av produkter med äldre registreringsnummer är 6 månader för försäljning och ytterligare 12 månader för användning, lagring och bortskaffande.

För övriga 16 produkter hinner inte utvärderingarna bli klara förrän nuvarande godkännanden löper ut. För de produkterna har istället godkännandena blivit administrativt förlängda som längst till den 31 december 2019, i väntan på att utvärderingarna blir klara. Administrativ förlängning innebär att det är nuvarande produktgodkännanden och deras användningsvillkor som fortsätter att gälla. 

För sju produkter med glyfosat har företagen valt att inte ansöka om förnyat produktgodkännande. Kemikalieinspektionen har beslutat om anståndsperioder för utfasning av de produkterna. Anståndsperioderna är även för de produkterna 6 månader för försäljning och ytterligare 12 månader för användning, lagring och bortskaffande.

I listorna nedan framgår vad som gäller för enskilda medel. Mer information om besluten för enskilda medel, till exempel ändrade användningsvillkor, hittar du i vårt bekämpningsmedelsregister.

Produkter som fått förnyat produktgodkännande med nytt registreringsnummer
ProduktnamnRegistreringsnummerNytt produktnamnNytt registreringsnummer

Barclay Gallup Hi-Aktiv

4811

Gallup Hi-Aktiv

5517

Barclay Gallup Biograde 360

4812

Gallup Biograde 360

5518

Glypper

5043

-

5519

Produkter som fått administrativ förlängning
ProduktnamnRegistreringsnummer

Roundup Ultra

3937

Glyphomax Bio

4457

Envision

4490

Roundup Q

4562

Glypro Bio

4753

Roundup Gold ST

4969

Jablo

4972

Roundup Terrace

4996

Roundup Flex

5065

Roundup Gel

5066

Glyphomax 480

5109

Roundup E

5118

Roundup PowerMax

5296

Roundup Flick

5297

Roundup Gel Max

5305

Roundup Plug

5359

Produkter med godkännanden som upphör och fasas ut 
ProduktnamnRegistreringsnummer

Roundup G

4036

Kvick Down Bio

4367

Glyfonova Bio

4471

Touchdown Premium

4472

Rambo Bio Spray

Gäller även för Keeper Total S som har parallellhandelstillstånd

och för Combat Spray som är ett ytterligare namn.

4489

Rambo Bio 

Gäller även för Keeper Total K som har parallellhandelstillstånd

och för Combat som är ett ytterligare namn.

4504

Resolva Weedkiller

5244

Clinic Up, som har ett parallellhandelstillstånd knutet till Barclay Gallup Biograde 360, reg nr 4812, fasas också ut

-

Godkännande av ämnet glyfosat inom EU

I slutet av 2017 föreslog EU-kommissionen att förnya godkännandet för glyfosat som verksamt ämne i ytterligare fem år. Förslaget fick stöd av en kvalificerad majoritet av EUs medlemsländer efter omröstning. Det innebar att glyfosat fick ett förnyat godkännande i ytterligare fem år fram till den 15 december 2022. 

Nästa omprövning av godkännandet för glyfosat startar den 15 december 2019, då en ansökan om förnyat godkännande för glyfosat måste lämnas in av ansökande företag. EU:s medlemsländer har kommit överens om att Frankrike, Nederländerna, Sverige och Ungern gemensamt ska ansvara för nästa utvärdering av ämnet glyfosat i växtskyddsmedel.

Läs mer i Kemikalieinspektionens nyhet om nästa utvärdering av glyfosat.

Läs mer om glyfosat hos EU-kommissionen

Sverige som medlemsland har deltagit i EU-kommissionens process för godkännande av glyfosat som verksamt ämne i växtskyddsmedel.

Läs mer om processen för glyfosat på regeringens webbplats.

Begränsningar för medel med glyfosat i Sverige

Kemikalieinspektionen har även sedan tidigare infört begränsningar i användningen av växtskyddsmedel som innehåller glyfosat. Syftet har bland annat varit att minska risken för förorening av vattenmiljön och att förhindra onödiga rester av glyfosat i livsmedel. I Sverige har växtskyddsmedel med glyfosat sedan länge inte fått användas före skörd av spannmål, något som har inneburit en kraftigt minskad exponering för glyfosat för svenska konsumenter.

Växtskyddsmedel med glyfosat som säljs till privatpersoner är kraftigt utspädda blandningar, vilket minskar exponeringen för de som använder medlen. För användningen gäller särskilda villkor om skyddsavstånd till brunnar och vattendrag.

Användning av glyfosat i Sverige

Glyfosat är ett verksamt ämne i växtskyddsmedel som främst används för ogräsbekämpning på jordbruksmark på våren före grödornas uppkomst, och på hösten efter skörd. Ämnet ingår i ett 20-tal godkända växtskyddsmedel i Sverige, de flesta är bara för yrkesmässig användning men några får även användas av privatpersoner. År 2017 var försäljningen av glyfosat i Sverige 485 ton. Det innebär att glyfosat är det vanligaste verksamma ämnet i växtskyddsmedel i Sverige.